Statut Fundacji

„Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych”

§ 1

1. Stawający, zwani dalej „Fundatorem”, oświadczają, iż ustanawiają fundację pod nazwą „FUNDACJA POMOCY OFIAROM BŁĘDÓW MEDYCZNYCH”.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 2

1.Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Fundacja może powoływać organy terenowe, biura i przedstawicielstwa oraz przystępować do innych fundacji o zbliżonych lub tożsamych celach statutowych.

4.Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

5. Cały dochód Fundacji z wszystkich źródeł zostanie przeznaczony wyłącznie na działalność pożytku publicznego określoną w rozdziale „Cel i formy działania” w punkcie II.

§ 3

Fundacja prowadzi działalność na podstawie ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§ 4

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5

Cel i formy działania I. Celem działania fundacji jest:

1. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki przestrzegania prawa oraz standardów jakości i bezpieczeństwa przez podmioty lecznicze w tym przez ich personel na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki działania zakładów ubezpieczeń, firm ubezpieczeniowych oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych na szkodę ubezpieczonych.

3. Propagowanie powszechnej znajomości prawa i uprawnień z niego wynikających wśród obywateli.

4. Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i poszanowania praw innych obywateli w tym szczególnie praw pacjenta.

5. Działanie na rzecz ochrony osób pokrzywdzonych przez aparat państwowy oraz organy i instytucje publiczne oraz placówki medyczne i pracowników medycznych.

6. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji ochrony zdrowia obywateli.

7. Działanie na rzecz ochrony praw osób pokrzywdzonych przez publiczny system ochrony zdrowia.

8. Działanie na rzecz ochrony praw osób fizycznych pokrzywdzonych przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych.

9. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw człowieka, ze szczególnym naciskiem na prawa pacjenta, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Pomoc ofiarom błędów medycznych i zaniedbań w opiece.

11. Upowszechnianie i ochrona praw pacjentów oraz konsumentów.

12. Udzielanie wsparcia prawnego osobom, fizycznym w sprawach dotyczących opieki medycznej i zdrowotnej.

II. Cel statutowy fundacji będzie realizowany poprzez:

1. Prowadzenie i finansowanie działań edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki przestrzegania prawa oraz standardów jakości i bezpieczeństwa przez podmioty lecznicze w tym przez ich personel na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Prowadzenie i finansowanie działań edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki działania zakładów ubezpieczeń, firm ubezpieczeniowych oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych na szkodę ubezpieczonych.

3. Prowadzenie i finansowanie działań propagujących powszechną znajomość prawa i uprawnień z niego wynikających wśród obywateli.

4. Prowadzenie i finansowanie działań wzmacniających w społeczeństwie poszanowanie dla godności ludzkiej i poszanowanie praw innych obywateli w tym szczególnie praw pacjenta.

5. Finansowanie dostępu do profesjonalnej ochrony prawnej dla osób niezdolnych do poniesienia takich kosztów, które zostały pokrzywdzone przez aparat państwowy oraz organy i instytucje publiczne oraz placówki medyczne i pracowników medycznych.

6. Prowadzenie i finansowanie działań w zakresie podejmowanych inicjatyw edukacyjnych i badawczych związanych z prawnymi gwarancjami ochrony zdrowia obywateli.

7. Finansowanie dostępu do profesjonalnej ochrony prawnej na rzecz ochrony praw osób niezdolnych do poniesienia takich kosztów, pokrzywdzonych przez publiczny system ochrony zdrowia.

8. Prowadzenie i finansowanie działań na rzecz ochrony praw osób fizycznych niezdolnych do poniesienia takich kosztów, pokrzywdzonych przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych.

9. Prowadzenie i finansowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw człowieka, ze szczególnym naciskiem na prawa pacjenta, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Prowadzenie i finansowanie działań na rzecz ochrony praw osób fizycznych niezdolnych do poniesienia takich kosztów, będących ofiarami błędów medycznych i zaniedbań w opiece.

11. Finansowanie akcji upowszechniania i ochrona praw pacjentów oraz konsumentów.

12. Finansowanie dostępu do profesjonalnej ochrony prawnej osobom niezdolnym do poniesienia takich kosztów, w sprawach dotyczących opieki medycznej i zdrowotnej.
Działalność prowadzona będzie jako działalność nieodpłatna.

§ 6

Majątek Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w wysokości 1000 zł. (tysiąc złotych), rzeczy ruchome i nieruchomości oraz środki finansowe pozyskane przez Fundację w trakcie prowadzenia przez nią działalności.

2. Środki na realizację celu statutowego pochodzą z:

a. Rzeczowych i gotówkowych darowizn, zapisów, spadków, subwencji, grantów i dotacji krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych.

b. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

c. Dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

3. Środki finansowe gromadzone i przechowywane są na rachunkach bankowych.

4. Koszty własne Fundacji nie mogą przekroczyć środków finansowych będących w dyspozycji fundacji.

5. Każdemu darczyńcy przysługuje prawo do otrzymania pisemnego potwierdzenia dokonania darowizny oraz do uzyskania informacji od zarządu Fundacji o przeznaczeniu przekazanych przez niego środków.

6. Osoba fizyczna, która przekazała fundacji jednorazowo kwotę 10.000,00 (dziesięć tysięcy złotych) złotych lub jej równowartość oraz osoba prawna i jednostka organizacyjna, które przekazały na rzecz Fundacji jednorazowo kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych), mogą ubiegać się o nadanie im tytułu „Sponsor Fundacji”.

§ 7

1. Dochody pochodzące z subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 8

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w stosunku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie Lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystanie majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji.

4. Zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów / pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 9

Władze Fundacji.

1. Władzami fundacji są:

a. Rada Fundacji,

b. Zarząd Fundacji.

Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcje społecznie, przysługuje im jednak prawo   zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych zakresie pełnionej funkcji w tym kosztów podróży a za posiedzenia otrzymują dietę, jednakże dotyczy to wydatków poniesionych po upływie 24 msc. od daty rejestracji Fundacji. Do tego czasu prawo do zwrotu nie powstaje.

§ 10

Rada Fundacji.

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków. 

3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu może wejść Fundator, na mocy swojej decyzji.

4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić́ tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów Rada Fundacji.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić́ w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 11

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na rok kalendarzowy. Zebrania mogą odbywać się również przy pomocy środków komunikacji telefonicznej lub informatycznej.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady Fundacji albo na wniosek Zarządu.

3. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o wyborze (lub odwołaniu) ze swojego grona Przewodniczącego Rady.

4. Z zastrzeżeniem spraw wskazanych w statucie, Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością̨ głosów.

§ 12

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. Fundator powołuje Zarząd Fundacji na pierwszą kadencję.

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6. Nadzór nad działalnością Fundacji.

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją.

§ 13

Rada Fundacji działa na podstawie Regulaminu Rady Fundacji a w celu wykonania swych zadań jest w szczególności uprawniona do:

a. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

b. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 14

Zarząd Fundacji.

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 do 3 członków, w tym Prezes Zarządu Fundacji. Kadencja Zarządu Fundacji wynosi 5 lat. 

2. Funkcję Członka Zarządu Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję.

3. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji zatwierdzany przez Radę Fundacji.

§ 15

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

a. Opracowywanie projektów głównych kierunków działalności Fundacji, rocznych i wieloletnich planów działania i rocznych planów finansowych oraz przedstawianie ich Radzie Fundacji do zatwierdzenia.

b. Podejmowanie decyzji o tworzeniu i likwidacji oddziałów, zakładów, filii, spółek i przystępowaniu do spółek istniejących, o członkostwie Fundacji w podmiotach zrzeszających podmioty, w tym fundacje, o celach statutowych zbieżnych bądź tożsamych z celem działania Fundacji.

c. Składanie Fundatorowi sprawozdań z działalności Fundacji oraz działalności Zarządu Fundacji.

d. Przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i zapisów.

e. Inne sprawy przypisane niniejszym statutem lub ustawą do kompetencji Zarządu Fundacji.

f. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatora.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach zwołanych przez Prezesa Zarządu Fundacji lub zastępującego go członka Zarządu Fundacji. Decyzje podejmowane są w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji lub zastępującego go członka Zarządu Fundacji.

4. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd Fundacji może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców i praktyków i zlecać im wykonywanie odpowiednich opracowań.

§ 16

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji ustala Rada Fundacji.

§ 17

Sposób reprezentacji.

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie.

§ 18

Fundacja może używać okrągłej i podłużnej pieczęci z nazwą Fundacji.

§ 19

Ministrem właściwym w rozumieniu ustawy o fundacjach jest Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Treść statutu może zmienić uchwałą podjętą większością 2/3 głosów Rada Fundacji.

§ 20

Fundacja może ustanawiać i nadawać medale honorowe, odznaczenia i inne wyróżnienia oraz przekazywać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celu statutowego Fundacji.

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie podjęcia przez Radę Fundacji większością 2/3 głosów uchwały stwierdzającej wypełnienie celu, dla których Fundacja została powołana, lub w sytuacji wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 

2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale o likwidacji Fundacji nie powoła likwidatora to likwidatorem Fundacji będzie Zarząd Fundacji. 

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizacjom pożytku publicznego, których cele statutowe są zbliżone do celów Fundacji.

§ 22

Statut niniejszy wchodzi w życie w dniu zarejestrowania Fundacji przez Sąd.