Zespół

Naszą Fundację tworzą doświadczeni prawnicy, którzy od lat specjalizują się w ochronie praw pacjentów i ich rodzin.

Na pomoc ofiarom błędów medycznych patrzymy całościowo. Pomagamy ofiarom błędów medycznych i ich rodzinom w dochodzeniu ich roszczeń przed organami sprawiedliwości.

Niemniej dla nas ważne są jednak działania na rzecz zmian w polskim systemie ochrony zdrowia, tak by stał się on przyjazny pacjentom i sprzyjał tworzeniu atmosfery wzajemnego zaufania. Dlatego organizujemy konferencje, edukujemy, uświadamiamy, a przede wszystkim dążymy do tego, by polskie prawo i orzecznictwo polskich sądów miało na uwadze interes pacjentów i ich rodzin.

Radca prawny dr Tymoteusz Zych – Prezes Zarządu Fundacji

Radca prawny, doktor nauk prawnych, prezes Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych. Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, gdzie pracuje w Sekcji Konkurencji i Wspólnego Rynku zajmującej się tematyką ochrony zdrowia.

Autor szeregu publikacji z zakresu prawa medycznego oraz praw człowieka, w tym praw pacjentów. Przygotowywał ekspertyzy prawne m.in. dla polskiego Ministerstwa Zdrowia oraz Światowej Organizacji Zdrowia. 

Doktorat oraz pracę magisterską obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego rozprawa doktorska uzyskała nagrodę w konkursie „Monografie” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przez szereg lat współpracował z czołowymi polskimi kancelariami prawnymi i organizacjami pozarządowymi podejmującymi tematykę prawną.

Jego doświadczenie obejmuje opracowywanie opinii prawnych i prawno-medycznych oraz obsługę sporów sądowych i sądowo-administracyjnych. Jako ekspert ds. prawnych był zapraszany do udziału w pracach m.in. Komisji Weneckiej Rady Europy, Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, komisji LIBE i AFCO Parlamentu Europejskiego, Komitetu Monitorującego Rady Europy, Departamentu Stanu USA, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Senatu RP. Opinie prawne jego autorstwa były wielokrotnie przytaczane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Dwukrotnie wyróżniony przez „Dziennik Gazetę Prawną” w rankingu wpływowych prawników, w którym zajmował 37. miejsce (2017) i 35. miejsce (2019). 

Wpis na listę radców prawnych: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie: WA-15081.

adw. Piotr Kieloch – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Specjalizuję się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Zajmuję się również bieżącą obsługą przedsiębiorców oraz sporami gospodarczymi. Posiadam wieloletnie doświadczenie w restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w tym w opracowywaniu optymalnych planów działań naprawczych. Doradzam w wyborze odpowiedniego trybu restrukturyzacji sądowej. Przygotowuję propozycje układowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz podejmuję działania zwiększające szansę na zawarcie układu. Wspieram także przedsiębiorców w zarządzaniu wizerunkiem firmy w kryzysie, opracowując strategie komunikacji w relacjach z wierzycielami oraz kontrahentami.
Uczestniczyłem w wielu transakcjach z udziałem podmiotów w restrukturyzacji lub upadłości, w tym w ramach przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack). Doradzam w zagadnieniach związanych z oceną skuteczności czynności prawnych dokonanych przez dłużnika w tzw. okresie ochronnym (przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego).

Posiadam wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności, w tym w ramach postępowań upadłościowych oraz w podejmowaniu działań związanych z szeroko pojętą ochroną praw wierzycieli w związku z niewypłacalnością ich dłużników.

Doradzam we wszelkich kwestiach związanych z odpowiedzialnością kadry zarządzającej niewypłacalnych podmiotów gospodarczych. Występuję jako pełnomocnik w postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Radca prawny dr Józef Zych

Doktor nauk prawnych, radca prawny. W latach 1983–1991 prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Autor szeregu publikacji dotyczacych problematyki odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu czynów niedozwolonych. Kilkanaście artykułów naukowych poświęcił tematyce zadośćuczynień za błędy medyczne.

W latach 1991–1995 i 2004–2005 wicemarszałek Sejmu I, II i IV kadencji, marszałek senior Sejmu V i VII kadencji, w latach 2015–2019 członek Trybunału Stanu.

Radca prawny Jarosław Witkowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1999 ukończył aplikację radcowską w Poznaniu i od tego czasu prowadzę praktykę zawodową.
Mec. Witkowski ukończył szereg studiów podyplomowych w tym min.: Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny (Uniwersytet Warszawski), Podyplomowe Studia Negocjacje i Mediacje (Uniwersytet SWPS), Podyplomowe Studia Prawa UE (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Specjalizuje się w prawie medycznym i farmaceutycznym oraz zagadnieniach odpowiedzialności (cywilnej i karnej) za błędy medyczne. Prowadzi sprawy z zakresu naruszeń ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, sprawy przed Rzecznikiem Finansowym, sprawy przed sądami dyscyplinarnymi o naruszenie zasad etyki lekarskiej przez lekarzy i lekarzy dentystów, przed sądami dyscyplinarnymi pielęgniarek i położnych, a także sprawy pacjentów przed sądami cywilnymi, karnymi oraz administracyjnymi.

Karolina Dobrowolska

Prawnik, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowczyni na warszawskich uczelniach wyższych. Studia na WPiA UW ukończyła z wyróżnieniem. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc stanowiska kierownicze w polskich organizacjach pozarządowych zajmujących się tematyką prawną i akademicką. Brała udział w pracach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, konsultacjach Komisji Europejskiej i spotkaniach z jej przedstawicielami, pełniła także funkcję członka Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Autorka ekspertyz i konsultantka w zakresie prawa medycznego i praw pacjentów dla Ministerstwa Zdrowia i WHO. Tematyka jej doktoratu dotyczy ewolucji podejścia do praw człowieka związanych z prokreacją i zdrowiem okołoporodowym z perspektywy krajowej i międzynarodowej.   

Patryk Miernowski

Prawnik, aplikant radcowski, członek zespołu Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych. Od 2022 r. aktywny uczestnik prac Unii Europejskiej w charakterze członka zastępczego (Alternate Member) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w Brukseli. Autor wielu analiz oraz raportów prawnych i społecznych, o doświadczeniu zdobytym w warszawskich kancelariach prawnych i organizacjach pozarządowych. W przeszłości uczestnik posiedzeń Zespołów Parlamentarnych ds. Obrony Wolności Słowa oraz Przeciwdziałania Alienacji Rodzicielskiej, brał również udział w konsultacjach z Komisją Europejską nt. praworządności w Polsce. Oprócz ukończenia z wyróżnieniem studiów magisterskich z zakresu prawa, jest także absolwentem studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, również ukończonej z wyróżnieniem.

Joanna M.Modrzewska

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2014-2016 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a w 2017 r. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego (Izba Adwokacka w Warszawie). Specjalizuje się w prawie karnym materialnym oraz procesowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego, które zdobywała jako asystent sędziego. Obecnie prowadzi samodzielnie kancelarię adwokacką. Swą działalnością wspiera organizacje pozarządowe, świadcząc na ich rzecz zarówno bieżące usługi prawne jak również zasiadając w ich organach. Jest również autorką publikacji naukowych i publicystyczno- naukowych o tematyce prawnej.

adw. Krzysztof Sobieski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Uniwersytecie Warszawskim (2019/2020) oraz programu Stern Leadership Academy prowadzonej we współpracy z Stanford Graduate School of Business (2021/2022).

Specjalizuje się w szeroko rozumianej tematyce karnej, zarówno w aspekcie materialnym, jak i procesowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych i karnoskarbowych na etapie przedsądowym, jurysdykcyjnym oraz wykonawczym, zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.

Reprezentował klientów w postępowaniach, m.in. z zakresu odpowiedzialności członków zarządu za działanie na szkodę spółek kapitałowych, sprawach o wielomilionowe oszustwa kapitałowe czy też związanych z przyjmowaniem i udzielaniem korzyści majątkowych oraz postępowaniach karnoskarbowych dotyczących uszczupleń publicznopodatkowych. Doświadczenie zdobywał także występując w sprawach związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w ramach zorganizowanych grup przestępczych oraz reprezentując podmioty w postępowaniach dotyczących błędów medycznych.

Ponadto występował w licznych postępowaniach przed organami zawodowej odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz sprawach administracyjno-karnych (UOKiK) i sankcyjnych (KNF).

Przemysław Pietrzak

Przemysław Pietrzak

Prawnik, członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem II i III kadencji. Poprzednio także członek Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, kierował pracami wydawnictwa naukowego oraz redakcji czasopisma naukowego wpisanymi do wykazów Ministra Edukacji i Nauki.

Absolwent programu „Professional Certificate in World Politics & International Negotiation” w Nowym Jorku, a także szkoły letniej „The legal system and justice system of the U.S. in the global context” zorganizowanej przez Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywał pracując m.in. w warszawskich kancelariach prawnych, Ministerstwie Sprawiedliwości, Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (obecna Akademia Wymiaru Sprawiedliwości) oraz Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Autor publikacji i analiz z zakresu różnych dziedzin prawa, w szczególności prawa finansowego, praw człowieka.