Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Mózgowe Porażenie Dziecięce – zadośćuczynienie i renta w orzecznictwie

FPOBM
16 grudnia 2022

Błędy medyczne do jakich dochodzi podczas porodu (błędy okołoporodowe) mogą wpłynąć na całe dalsze życie dziecka i jego bliskich. Orzecznictwo polskich sądów powszechnych wskazuje, że rodzice dzieci z MPD mogą skutecznie dochodzić roszczeń odszkodowawczych.

Podejrzenie błędu medycznego przy porodzie a MPD

Dzieci, które w okresie okołoporodowym doświadczyły niedotlenienia czy zamartwicy szczególnie bacznie obserwowane są pod kątem symptomów Mózgowego Porażenia Dziecięcego (MPD). Problemy wynikające z uszkodzenia centralnego układu nerwowego mogą ujawnić się nawet kilka lat po porodzie.

Odstęp czasowy nie zmniejsza jednak zakresu odpowiedzialności szpitala w którym doszło do błędów czy zaniedbań. Orzecznictwo polskich sądów powszechnych wskazuje, że rodzice dzieci z MPD mogą skutecznie dochodzić roszczeń odszkodowawczych, zadośćuczynienia a także stałej renty, która pokrywać będzie koszty leczenia i rehabilitacji.

Zadośćuczynienie i renta za błąd medyczny skutkujący MPD – wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi 

Wyrokiem z dnia 22 listopada 2017 r. (Sygn. akt I ACa 402/17) Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7 października 2016 r. (sygn. akt II C 732/11).

W wyroku tym sąd przyznał powodowi od odpowiedzialnego za błąd medyczny szpitala zadośćuczynienie w wysokości 500.000 zł oraz stałą, comiesięczną rentę (ponad 6.000 zł) na pokrycie kosztów leczenia oraz rehabilitacji.

Sąd uznał także odpowiedzialność szpitala na błąd medyczny na przyszłość. Oznacza to, że w przypadku ujawnienia w przyszłości kolejnych konsekwencji błędów okołoporodowych powód nie będzie musiał już szczegółowo dowodzić związków między swym stanem zdrowia a postępowaniem szpitala.

Stan faktyczny: MPD i błąd medyczny

W analizowanej sprawie ciąża przebiegała w sposób prawidłowy i nie była powikłana żadnymi współistniejącymi schorzeniami. Gdy poród się rozpoczął matka powoda stawiła się do szpitala i zastosowano u niej standardowy sposób nadzoru nad płodem.

Wykonane u rodzącej badanie KTG wykazało jednak konieczność szybkiej interwencji położniczej. Mimo tego badanie KTG przerwano. Ponowny zapis wykonano po około godzinie – wynik znów był jednoznacznie nieprawidłowy, wskazujący, że należy już w tej chwili dążyć do zakończenia porodu. Pomimo wskazać do cesarskiego cięcia kontynuowano jednak poród drogami i siłami natury.

Dziecko urodziło się w ciężkim stanie: wystąpiła zamartwica spowodowana znacznym deficytem tlenowym. Noworodek nie miał odruchów, wymagał intensywnej resuscytacji. W karcie noworodkowej odnotowano, między innymi, jako powikłanie porodu: „pępowina ciasno wokół szyi”. Wykonane po porodzie badania, m.in. gazometria krwi, świadczą o przebytym wewnątrzmacicznym niedotlenieniu płodu.

W obrębie tkanki mózgowej powoda zaistniały zmiany patologiczne. Choć zmiany te były niewidoczne w pierwszych badaniach, biorąc pod uwagę opinię biegłych, sąd nie miał wątpliwości, że powód cierpi na zespół mózgowego porażenia dziecięcego, który ma swoje źródło w okresie prenatalnym.

Jak wskazał sąd, jest wysoce prawdopodobne, że mózgowe porażenie dziecięce u powoda ma początek w zaburzeniach wymiany gazowej płodu z matką podczas porodu, w czasie którego doszło do okresowego wewnątrzmacicznego niedotlenienia. Przyczyną wylewów dokomorowoych zaś może być uraz w postaci znacznych ciśnień działających w czasie skurczów macicy na głowę płodu.

Sąd uznał niewłaściwą reakcję personelu medycznego na złe wyniki KTG w trakcie porodu za błąd medyczny. Choć od początku zapis KTG nie spełniał kryteriów dobrostanu płodu, zignorowano to całkowicie, kontynuowano poród siłami natury, a powód urodził się dopiero niemal 3 godziny po pierwszym nieprawidłowym wyniku KTG. Był to ewidentny błąd medyczny.

Gdyby go nie popełniono, być może dziecko byłoby zdrowe, albo chociaż w mniejszym stopniu niepełnosprawne lub lepiej rokujące.

Błąd medyczny w okresie porodu: trwały uszczerbek za zdrowiu, koszty leczenia i rehabilitacji

W efekcie popełnionych przez personel medyczny błędów okołoporodowych prowadzących do encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej, dziecko doświadczyło trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Rozpoznano u niego mózgowe porażenie dziecięce pod postacią niedowładu spastycznego czterokończynowego oraz padaczki objawowej lekoopornej.

Łączny trwały uszczerbek na zdrowiu powoda wynosi 380%, w tym:

– 100% w związku z okołoporodową encefalopatią niedotleniowo-niedokrwienną – zaburzenia neurologiczne i psychiczne uwarunkowane organicznie;

– 100% w związku z porażeniem i niedowładem – porażeniem czterokończynowym;

– 100% w związku z padaczką;

– 80% w związku z zaburzeniami mowy.

Dziecko wymaga m.in. codziennej systematycznej stymulacji neurorozwojowej, całodobowej opieki specjalnej (najlepiej sprawowanej przez dwie osoby), karmienia, pielęgnacji, przebierania, mycia, podawania leków, pielęgnacji przeciwodleżynowej – jest niezdolny do samodzielnej egzystencji.

Ponadto wymaga wspomagania różnorakim sprzętem, który trzeba wymieniać z wiekiem i wzrostem dziecka (np. ortezy), a niepełnopsrawność dziecka wymusiła na rodzinie dostosowanie domu do nowych warunków (m.in. remont łazienki, zamontowanie podnośnika).

Wszystko to składa się na znaczne koszty, których pierwotnym źródłem jest błąd medyczny popełniony przy porodzie.

Dlatego też sąd uznał roszczenia powoda związane żądaniem renty pokrywającej koszty leczenia i rehabilitacji jakie ponoszą rodzice powoda w związku z jego stanem zdrowia.

Renta i zadośćuczynienie przy Dziecięcym Porażeniu Mózgowym – podstawy prawne

Domagając się odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, strona powinna wykazać, że w wyniku działania bądź zaniechania personelu medycznego, doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

W niniejszej sprawie wymienione przesłanki odpowiedzialności strony pozwanej zostały spełnione. Zgromadzony materiał dowodowy (opinie biegłych, dokumentacjam medyczna z okresu ciąży, porodu i późniejsza), wykazały, że szkoda była następstwem, prawdopodobnie możliwego do uniknięcia (gdyby nadzór nad rodzącą i decyzje co do przerwania porodu naturalnego były prawidłowe) niedotlenienia okołoporodowego, powodującego nieodwracalne uszkodzenie mózgu w postaci mózgowego porażenia dziecięcego

Podstawę prawną przyznania odszkodowania i renty stanowi art. 444 kodeksu cywilnego, zaś art. 445 § 1 kodeksu cywilnego pozwala sądowi na przyznanie odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę niematerialną. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. 

Zadośćuczynienie jest formą rekompensaty pieniężnej z tytułu szkody niemajątkowej i obejmuje swym zakresem wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno już doznane, jak i te, które mogą powstać w przyszłości. Ma ono charakter całościowy i winno stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość – stąd jego wysokość jest ustalana ocennie przez sąd.

Za zadośćuczynienie odpowiednie w niniejszej sprawie sąd uznał kwotę 500.000 zł, stojąc na stanowisku, że żadna kwota, nawet bardzo wygórowana, nie jest w stanie zrekompensować powodowi zdrowia.

W związku z tym, że u powoda w wyniku błędu medycznego powstały zwiększone potrzeby w zakresie konieczności korzystania z pomocy innych osób, kosztów leczenia i rehabilitacji, przejazdów, środków medycznych, sprzętu, oraz zaopatrzenia w leki zasadne było zasądzenie także adekwatnej do ponoszonych wydatków renty. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 444 § 2 kodeksu cywilnego.

Błąd medyczny i jego skutki – odpowiedzialność na przyszłość

Strona powodowa może zażądać także ustalenia przez sąd odpowiedzialności pozwanego za skutki błędu medycznego – w tym wypadku wadliwości nadzoru nad porodem, mogące ujawnić się w przyszłości.

Podstawę prawną takiego żądania daje art. 189 kodeksu postępowania cywilnego.

Ustalenie odpowiedzialności na przyszłość jest istotne w przypadkach w których dalsze szkody na osobie mogą powstawać lub ujawniać się w późniejszym okresie. Często bowiem w chwili rozpoczęcia procesu poszkodowany nie jest w stanie dochodzić wszelkich roszczeń, jakie mogą mu przysługiwać z określonego stosunku prawnego. Przy uszkodzeniu ciała lub doznaniu rozstroju zdrowia poszkodowany może określić podstawę żądanego odszkodowania tylko w zakresie tych skutków, które się już ujawniły, nie może natomiast wskazać tych dalszych następstw wyrządzonej szkody, które jeszcze nie wystąpiły, choć jest to prawdopodobne w przyszłości.

Bezpłatna pomoc prawna w uzyskaniu zadośćuczynienia za Mózgowe Porażenie Dziecięce

Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych oferuje bezpłatną pomoc prawną ofiarom błędów medycznych, które chcą dochodzić prawnej odpowiedzialności i sprawiedliwości za swój stan zdrowia. 

W sposób szczególny wspieramy dzieci, które w wyniku błędów medycznych i zaniedbań przy porodzie doświadczyły trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Prawnicy zaangażowani w działalność Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych mają świadomość, że uzyskanie  renty i zadośćuczynienia są często kluczowe dla zapewnienia właściwego leczenia i rehabilitacji dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Dlatego jeżeli jesteście rodziną borykającą się z konsekwencjami błędów popełnionych przez personel medyczny przy porodzie – skontaktujcie się z Fundacją Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych!

Na podstawie dokumentacji prawnej i medycznej nasi prawnicy przygotują stosowną analizę oraz opinię prawną, a następnie przedstawią propozycję dalszego postępowania w kierunku uzyskania stosownego odszkodowania od szpitala. Jesteśmy po to, by pomagać, nie jesteś sam!

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia