Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Brak świadomości w wyniku błędu medycznego

FPOBM
5 listopada 2022

Śpiączka, stan minimalnej świadomości, czy stan wegetatywny, to sytuacje w których pod znakiem zapytania staje przyszłe zdrowie i życie pacjenta. W przypadkach uszkodzeń mózgu zarówno lekarze jak i bliscy chorego zastanawiają się czy pacjent odzyska świadomość, czy się wybudzi, a jeśli tak – to jakie zmiany neurologiczne zaszły w jego mózgu?

Rodzina pacjenta powinna być świadoma, że jeżeli stan zdrowia ich bliskiej osoby wynika z błędu lub zaniedbania personelu medycznego, mają szereg możliwości dochodzenia sprawiedliwości za zaistniałą sytuację.

Nie bez znaczenia są także kwestie finansowe. Środki z odszkodowania, renty, zwrotu kosztów dotychczasowego leczenia mogą być niezbędne dla zapewnienia dalszej, jak najlepszej i efektywnej opieki, leczenia i rehabilitacji chorego. 

Błąd medyczny skutkujące brakiem świadomości (stanem wegetatywnym)

Do śpiączki, stanu minimalnej świadomości czy wegetatywnego mogą prowadzić liczne przyczyny, niezależne od lekarzy, zdarzenia losowe. Może to być skutek wypadku, urazu, czy np. udaru.

Stany takie są także wpisane w ryzyko niektórych poważnych operacji. Nie zmienia to faktu, że w przypadku popełnienia błędu medycznego odpowiedzialność za szkodę i krzywdę powinny ponieść osoby winne.

Jeżeli mamy wątpliwości, czy stan w jakim znalazł się nasz bliski jest wynikiem nieszczęśliwego splotu okoliczności, typowego dla danej operacji powikłania czy błędu lekarza, warto skonsultować sprawę z zespołem specjalistów

Za klasyczne powikłanie można uznać np. zakażenie lub niedrożność z zatkania drenu. Jeżeli jednak dochodzi do uszkodzenia struktur mózgu, jest to najczęściej komplikacja, której przyczyny z dużym prawdopodobieństwem leżą w błędzie lub zaniedbaniu personelu medycznego.

Znaczenie ma także reakcja personelu medycznego na występujące komplikacje. Czy leczenie i działania naprawcze zostały podjęte w odpowiednim czasie? Czy gdyby zdecydowano się na nie wcześniej stan zdrowia pacjenta byłby lepszy?

Podjęcie działań naprawczych z nieuzasadnionym opóźnieniem, a skutkujące pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta również mogą być uznane za błąd medyczny. Dotyczy to zarówno czasu, jak i form leczenia.

Istotny może być także moment podjęcia decyzji o przetransportowaniu chorego do placówki dysponującej lepszą opieką medyczną (np. stosownym sprzętem medycznym czy kadrą lekarską). Jeżeli pobyt pacjenta w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej (OIOM) mógł rozpocząć się wcześniej i mogłoby to zapobiec ciężkiemu stanowi chorego – możemy przypisać winę osobom odpowiedzialnym za decyzję o nieprzenoszeniu pacjenta.

Przyczyną stanu wegetatywnego może m.in. być niedotlenienie komórek mózgu w przebiegu zatrzymania oddechu lub zatrzymania akcji serca. W ocenie czy doszło do błędu medycznego kluczowa jest odpowiedź na pytanie o możliwość przypisania winy personelowi medycznemu. Do tego najczęściej konieczna jest szczegółowa analiza dokumentacji medycznej przez prawników wyspecjalizowanych w prawie medycznym oraz sprawach odszkodowawczych. 

Dlatego warto kompletować dokumentację medyczną pacjenta na bieżąco i nie zwlekać ze zgłoszeniem do Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych, gdzie specjaliści przygotują odpowiednią opinię prawno-medyczną i plan dalszych działań. 

Odszkodowanie i renta dla pacjenta w stanie wegetatywnym? To możliwe!

Pacjent, który przebywa w stanie wegetatywnym (lub innym zbliżonym stanie, np. minimalnej świadomości) w wyniku błędu medycznego mam takie samo prawo dochodzenia roszczeń od sprawców jak każda inna ofiara błędu medycznego. 

W przypadku osób u których doszło do znacznego ograniczenia świadomości lub zespołu apalicznego zazwyczaj działania w kierunku uzyskania odszkodowania za szkodę na zdrowiu, renty i innych form kompensujących jego stan i wydatki finansowe podjąć muszą osoby bliskie. W takich przypadkach do działania uprawniony będzie opiekun prawny pacjenta nieletniego lub ubezwłasnowolnionego. 

Działając w imieniu osoby w stanie wegetatywnym możemy starać się o uzyskanie odszkodowania za utratę zdrowia. Lekarz lub szpital, któremu sąd przypisze winę za stan chorego będą musieli pokryć także dotychczasowe koszty leczenia i rehabilitacji.

Możliwe jest także orzeczenie przez sąd renty, która w formie stałego świadczenia będzie wypłacana na poczet stałych, przyszłych kosztów leczenia i rehabilitacji osoby poszkodowanej błędem medycznym.

Wreszcie, pacjentowi takiemu należne jest zadośćuczynienie – za krzywdy niematerialne, ból, cierpienie. Wysokość tego ostatniego roszczenia, w przeciwieństwie do pozostałych opartych na konkretnych wyliczeniach, jest ściśle uzależniona od okoliczności faktycznych danej sprawy i może sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych.

Zadośćuczynienie i zwrot kosztów dla rodziny osoby w stanie wegetatywnym

Uraz mózgu skutkujący stanem wegetatywnym to znaczny cios także dla rodziny pacjenta, która musi odnaleźć się w nowej sytuacji. Zespół apaliczny jest co do zasady stanem trwałym, w przypadkach minimalnej świadomości rokującym na poprawę, jednak w dość odległej perspektywie czasowej. 

Oznacza to rewolucję w życiu rodziny pacjenta – tak w kontekście zawodowym, finansowym, a przede wszystkim rodzinnym. Dlatego też bliscy pacjentów przebywających w stanie wegetatywnym w wyniku błędu medycznego mają prawo do ubiegania się na podstawie art. 446 § 1 kodeksu cywilnego o zadośćuczynienie za zerwane więzi rodzinne. Prawo daje rodzinie także możliwość żądania od winnych stanu zdrowia pacjenta refundacji poniesionych przez rodzinę kosztów leczenia, które często są bardzo wysokie.

Błąd medyczny – pomoc prawna dla pokrzywdzonych 

Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych powstała, aby świadczyć pomoc prawną osobom, które doświadczyły błędów medycznych jak i ich rodzinom. Nasi prawnicy analizują i opiniują zgłaszane do nas sprawy, prowadzą postępowania przed sądami i placówkami medycznymi, oferują wsparcie oraz konkretne działania na rzecz poprawy jakości życia osób dotkniętych błędami medycznymi. Nie jesteś sam! 

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia