Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Jak uzyskać odszkodowanie od ortodonty?

Karolina Pawłowska
14 października 2022
Jak uzyskać odszkodowanie od ortodonty?

Ortodoncja to dziedzina stomatologii, której celem jest leczenie wad zgryzu. Dziś coraz więcej pacjentów decyduje się na poprawę nie tylko stanu swojego uzębienia, ale także korektę zgryzu. Ma to swoje uzasadnienie zarówno ze względów estetycznych, jak i przede wszystkim zdrowotnych. Niestety jednak zdarzają się sytuacje, gdy leczenie nie przebiega prawidłowo, a jego końcowy efekt daleki jest od pożądanego. Jeśli jest to wynik popełnionego przez ortodontę błędu, masz pełne prawo by dochodzić swoich roszczeń. 

Odszkodowanie za błąd ortodonty 

Ortodonta, podobnie jak każdy inny lekarz, pełniąc swoje obowiązki, podlega szczególnym wymogom, które reguluje przede wszystkim ustawa o zawodach lekarza i dentysty. Obowiązują go również normy wynikające z Kodeksu Etyki Lekarskiej, a także konieczność szczególnej dbałości o ochronę praw pacjenta. 

Nieprawidłowe leczenie ortodontyczne może mieć negatywne konsekwencje.

Mogą mieć one charakter zdrowotny, ale również psychologiczny i finansowy

Pacjent poszkodowany przez błąd ortodonty, ma prawo do odszkodowania. W niniejszym artykule dowiesz się w jaki sposób się o nie skutecznie ubiegać. 

Główne rodzaje błędów popełnianych przez ortodontów 

Do najczęstszych błędów popelnianych przez ortodontów należą przede wszystkim:

 • Nieprawidłowo sporządzony plan leczenia
 • Brak zlecenia właściwych badań diagnostycznych, skutkujący nieprawidłowym leczeniem
 • Źle założony aparat ortodontyczny
 • Źle dobrany ruchomy aparat ortodontyczny
 • Zlecenie niepotrzebnych ekstrakcji zębów
 • Wybór wadliwej metody leczenia
 • Niedostateczne obserwowanie efektów działania aparatu stałego
 • Stosowanie zbyt często zbyt dużych sił do przesuwania zębów

Błędy popełniane przez ortodontę w trakcie leczenia należy odróżnić od powikłań po leczeniu. Mogą one wystąpić pomimo zachowania najwyższej staranności przez lekarza. 

Nieprawidłowe leczenie ortodontyczne – skutki

W rezultacie nieprawidłowego leczenia ortodontycznego może dojść do pogłębienia wad zgryzu. Często pacjenci w takich sytuacjach zmagają się z bardzo silnymi bólami zębów i szczęki. Ze złym leczeniem ortodontycznym wiążą się zapalenia przyzębia, uszkodzenia struktur kostnych czy problemy z dziąsłami. Nierzadko złe leczenie ortodontyczne wiąże się również ze zmianą rysów twarzy pacjenta. W sytuacji, gdy lekarz ortodonta nie zabezpiecza prawidłowo drutu aparatu, możliwe jest także powstawanie ran w błonie śluzowej policzków. 

Gdy leczenie ortodontyczne budzi nasze wątpliwości, warto skonsultować się z innym lekarzem. Szybkie przerwanie nieprawidłowego leczenia to większa szansa na powrót do zdrowia i osiągnięcie dobrych efektów. 

Jak uzyskać odszkodowanie od ortodonty?

Nieprawidłowości występujące w leczeniu ortodontycznym z winy prowadzącego je stomatologa spełniają znamiona błędu medycznego. Często również wiążą się ze złamaniem praw pacjenta. Kwestie te regulowane są przede wszystkim przez Kodeks Cywilny.

Artykuł 444 par. 1 Kodeksu Cywilnego wskazuje, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. 

Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 6 Kodeksu Cywilnego to na tym, kto wywodzi z faktu skutki prawne ciąży obowiązek wykazania faktu. Oznacza to, że chcąc dochodzić swoich roszczeń, powinniśmy zgromadzić dokumentację medyczną i inne dowody (np. zdjęcia). W sytuacji, gdy ubiegamy się o odszkodowanie, należy również udokumentować wydatki ponoszone z leczeniem. 

Poza odszkodowaniem, istnieje również możliwość uzyskania zadośćuczynienia, jeżeli skutkiem błędu popełnionego przez ortodontę są szkody niematerialne. Przede wszystkim tyczy się to sytuacji, gdy naruszone zostały w sposób zawiniony prawa pacjenta.

Padłeś ofiarą błędu medycznego? Zadzwoń pod nasz numer i umów się na bezpłatną konsultację prawną! Podpowiemy Ci jak walczyć o swoje prawa. 

Odszkodowanie za nieprawidłowe leczenie ortodontyczne krok po kroku

Gdy lekarz nieprawidłowo leczy Twój zgryz, w pierwszej kolejności możesz zażądać od niego reklamacji za źle wykonaną usługę. Ma to swoje uzasadnienie przede wszystkim w przypadkach, gdy szkody poniesione w związku z leczeniem są niewielkie i łatwe do odwrócenia. 

Często jednak należy sięgnąć po bardziej zdecydowane kroki. Na poczatek można rozważyć zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeń, któremu podlega ortodonta. W praktyce niestety takie postępowania bardzo rzadko kończą sie pomyślnym dla poszkodowanego rezultatem. 

Postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta

Instytujcą, która została powołana do ochrony praw pacjenta jest Rzecznik Praw Pacjenta. Popełnienie błędu medycznego przez lekarza dentystę wiąże się często ze złamaniem praw pacjenta. 

Do najważniejszych praw pacjenta zaliczyć można:

 • prawo do świadczeń wykonywanych z wymogami aktualnej wiedzy medycznej
 • prawo do dokumentacji medycznej
 • prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia i leczeniu
 • prawo do poszanowania godności i intymności
 • prawo do wyrażenia świadomej zgody na zabieg medyczny 

Jednym z częstych przykładów łamania praw pacjenta jest sytuacja, w której ortodonta nie poinformuje go o planie leczenia, ale także o możliwych powikłaniach z nim związanych. 

Brak informacji łączyć się może z niewyrażeniem lub nieprawidłowym wyrażeniem zgody na zabieg medyczny. Dzieje się tak w szczególności wtedy, gdy pacjent ze względu na wadliwe poinformowanie go o przebiegu leczenia wyraża zgodę nieświadomie. 

Bardzo często nieprawidlowe leczenie łączy się również ze złamaniem prawa pacjenta do świadczeń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. 

Każdy pacjent, którego prawa zostały złamane ma prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta i domagać się rekompensaty za zawinione ich naruszenie. Zwykle postępowanie takie trwa kilka miesięcy. 

Postępowanie cywilne

Najskuteczniejszą drogą uzyskania odszkodowania za złe leczenie jest postępowanie cywilne. Pierwszym krokiem powinna być przedsądowa, ugodowa próba rozwiązania sporu. Jeśli jednak nie jest ona możliwa, warto podjąć próbę dochodzenia swoich roszczeń przed sądem.

Z działaniami nie należy zwlekać – w przypadku błędów medycznych bieg przedawnienia wynosi 3 lata od momentu powzięcia o nim wiedzy przez pacjenta. 

Warto wiedzieć, że stopniowo pojawia się coraz więcej pozytywnie rozpatrywanych spraw o odszkodowanie od ortodonty. Jednym z kluczowych orzeczeń jest wyrok Sądu Rejonowego Gdańsku-Północ w Gdańsku z 2016 r.  (sygn. I C 1351/15). Sąd uznał w nim roszczenia powódki, która w wyniku źle przeprowadzonego leczenia ortodontycznego doznała uszczerbku na zdrowiu i poniosła szkody materialne. Przyznał jej ponad 23 tysiące złotych  tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę. 

Postępowanie karne

Zdarzają się sytuacje, gdy nieprawidłowo przeprowadzone leczenie wypełnia znamiona przestępstwa. Polegać może ono przede wszystkim na spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu (art. 156 Kodeksu karnego) naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia (art. 157 K.k.), rozstrój zdrowia skutkujący śmiercią (art. 157a Kodeksu karnego) lub spowodowanie śmierci (art. 155 K.k.). 

Warto wiedzieć, że samo uznanie danego czynu za przestępstwo przedłuża bieg przedawnienia w danej sprawie, także w stosunku do postępowania cywilnego (do 20 lat). 

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 

W niektorych przypadkach błędów popełnionych przez ortodontę, istnieje możliwość wszczęcia postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Jest to możliwe, gdy leczenie było przeprowadzane w szpitalu. Zaletą postępowania przed Wojewódzką Komisją jest szybki czas procedowania. Stwierdzenie, że w danej sprawie doszło do zdarzenia medycznego sprawia, że ubezpieczyciel powinien przedstawić poszkodowanemu propozycję finansowej rekompensaty. 

Jeśli doznałeś szkody w związku z nieprawidłowym leczeniem ortodontycznym, nie wahaj się walczyć o swoje prawa. Skontaktuj się z naszą Fundacją, a nasz zespół doświadczonych adwokatów i radców prawnych udzieli Ci bezpłatnej konsultacji jak najlepiej rozwiązać Twoją sprawę.

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia