Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Błędy w leczeniu chorób serca

Przemysław Pietrzak
28 grudnia 2023
Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych logo

Konsekwencje błędów w leczeniu chorób serca

Błędy w leczeniu chorób serca mogą mieć poważne, a nawet życiowe konsekwencje dla pacjentów. Choroby serca, ze względu na swoją złożoność i poważne ryzyko związane z niewłaściwym leczeniem, wymagają szczególnej staranności i precyzji w diagnostyce oraz terapii. Błędy w leczeniu mogą obejmować niewłaściwą diagnozę, błędy w przepisywaniu leków, nieadekwatne leczenie interwencyjne, a także zaniedbania w monitorowaniu stanu pacjenta.

Rodzaje błędów w leczeniu chorób serca

Niewłaściwa diagnoza, wynikająca z błędów w interpretacji objawów lub wadliwych badań diagnostycznych, może opóźniać lub prowadzić do niewłaściwego rozpoznawania chorób serca, takich jak niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego czy arytmię. Błędy w przepisywaniu leków na choroby serca, takie jak niewłaściwe dawkowanie, nieuwzględnianie interakcji leków, czy przepisywanie leków przeciwwskazanych dla pacjenta, mogą pogarszać stan zdrowia. Ponadto, błędy w leczeniu interwencyjnym chorób serca, szczególnie podczas zabiegów kardiologicznych jak angioplastyka, mogą skutkować poważnymi komplikacjami. Zaniedbania w monitorowaniu pacjenta, szczególnie po operacjach serca lub w trakcie przewlekłego leczenia, mogą utrudniać szybką reakcję na zmiany w stanie zdrowia.

Odpowiedzialność prawna za błędy w leczeniu chorób serca w Polsce

Kwestie prawne związane z błędami w leczeniu chorób serca opierają się na odpowiedzialności cywilnej i karnej lekarzy oraz placówek medycznych. Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego, osoba, która przez swoje działanie lub zaniechanie wyrządziła szkodę innej osobie, jest obowiązana do jej naprawienia. W przypadku błędów medycznych oznacza to możliwość dochodzenia odszkodowania za szkody wynikające z niewłaściwego leczenia.

Art. 448 kodeksu cywilnego umożliwia pacjentowi żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, obejmującą zarówno cierpienia fizyczne, jak i psychiczne, wynikające z błędów w leczeniu chorób serca.

Ponadto ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta gwarantuje prawo do bezpiecznej i zgodnej ze standardami medycznymi opieki. Naruszenie tego prawa może być podstawą do dochodzenia roszczeń.

W przypadku szczególnego niedbalstwa może dochodzić również do odpowiedzialności karnej lekarza na podstawie art. 155 kodeksu karnego, dotyczącego narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Program pomocy

Podsumowując, błędy w leczeniu chorób serca są poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjentów. Wymagają one odpowiedzialności prawnej ze strony lekarzy i placówek medycznych. Dla pacjentów ważne jest świadome dochodzenie swoich praw w przypadku wystąpienia błędów medycznych w zakresie chorób serca, a dla środowiska medycznego kluczowe jest ciągłe doskonalenie praktyk leczniczych i podnoszenie standardów opieki, aby minimalizować ryzyko błędów w leczeniu chorób serca. Dlatego Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych uruchomiła program nieodpłatnej pomocy prawnej poszkodowanym przez błędy lekarskie. Każdy zgłaszający się pacjent lub członek rodziny może ocenić podczas konsultacji z prawnikiem stan faktyczny i sytuację prawną. We wszystkich sprawach o błędy medyczne o precedensowym znaczeniu fundacja zapewni pomoc pełnomocników w postępowaniu cywilnym i karnym.


Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia