Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Rola konsultacji lekarskich w zapobieganiu błędom medycznym

Przemysław Pietrzak
22 grudnia 2023
Rola konsultacji lekarskich w zapobieganiu błędom medycznym

Grafika: Freepik.com

Znaczenie konsultacji lekarskich

Konsultacje lekarskie odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu błędom medycznym, stanowiąc nie tylko podstawowy element diagnostyki, ale również istotny aspekt zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów. W kontekście medycznym błędy mogą przybierać różne formy, od niewłaściwej diagnozy po błędy w leczeniu i zarządzaniu opieką zdrowotną. Właściwa komunikacja pomiędzy lekarzem a pacjentem, a także między samymi profesjonalistami służby zdrowia, jest zatem niezbędna do minimalizowania ryzyka błędów.

Zgodnie z polskim prawem, lekarz ma obowiązek przestrzegać standardów postępowania medycznego określonych w art. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Standardy te obejmują między innymi przeprowadzanie szczegółowego wywiadu medycznego, co pozwala na dokładną ocenę stanu zdrowia pacjenta. Ten początkowy etap konsultacji jest kluczowy, gdyż pozwala na zebranie niezbędnych informacji, które mogą zapobiec błędnemu zdiagnozowaniu i nieadekwatnemu leczeniu.

Dalszym aspektem jest dokładne informowanie pacjenta o proponowanych metodach diagnostycznych, leczeniu oraz możliwych skutkach ubocznych, co jest zgodne z art. 31 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Taka komunikacja nie tylko wzmacnia zaufanie pacjenta do lekarza, ale także pozwala pacjentowi na świadomy wybór w zakresie swojego leczenia, co jest niezwykle ważne w kontekście zapobiegania błędom medycznym.

Konsultacje lekarskie wymagane prawnie

Konsultacje lekarskie są również areną, na której lekarze mogą korzystać z opinii innych specjalistów. Współpraca międzydziedzinowa i konsultacje z innymi lekarzami specjalistami, zgodnie z art. 3 ustawy o działalności leczniczej, są niezbędne w przypadkach skomplikowanych diagnostycznie lub terapeutycznie. Taka współpraca może znacząco zmniejszyć ryzyko błędów wynikających z jednostronnej oceny przypadku medycznego.

Dodatkowo zgodnie z art. 47 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do drugiej opinii medycznej. Możliwość skonsultowania diagnozy czy planu leczenia z innym lekarzem jest ważnym mechanizmem kontroli, który może przyczynić się do wykrycia ewentualnych błędów i ich korekty jeszcze przed rozpoczęciem leczenia.

Jednakże, aby konsultacje były skuteczne w zapobieganiu błędom medycznym, muszą być poparte odpowiednim systemem dokumentacji medycznej. Zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej, dokumentacja medyczna powinna być prowadzona w sposób rzetelny i kompleksowy, co umożliwia dokładne śledzenie historii medycznej pacjenta, co jest kluczowe w kontekście zapobiegania błędom medycznym.

Podsumowując, konsultacje są fundamentem bezpiecznej opieki zdrowotnej. Poprzez dokładny wywiad, współpracę między specjalistami, właściwą komunikację z pacjentem oraz rzetelną dokumentację, konsultacje znacząco przyczyniają się do minimalizowania ryzyka błędów medycznych. Odpowiednie stosowanie się do przepisów prawnych dotyczących praktyki medycznej dodatkowo wzmacnia ten proces, zapewniając pacjentom wysoki standard opieki zdrowotnej.

Konsultacje jako okoliczność uzasadniona wymaganiami wiedzy medycznej

W sprawie A. N. przeciwko Szpitalowi, dotyczącej roszczeń związanych z błędami diagnostycznymi oraz leczeniem, kluczowe znaczenie miało konsylium lekarskie. Ginekolog, podejrzewając u A. N. ostre zapalenie wyrostka, zdecydował o konsultacji chirurgicznej. Pomimo że opóźnienie diagnostyki spowodowane konsultacją było uzasadnione, powódka wskazywała, że opóźnienie leczenia operacyjnego przyczyniło się do pogorszenia jej stanu zdrowia. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił apelacji powódki, stwierdzając, że lekarz ginekolog postąpił prawidłowo, kierując się wymaganiami wiedzy medycznej1.

  1. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 05 grudnia 2013 r., sygn. I ACa 653/13, LEX nr 1419044. ↩︎

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia