Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej

Przemysław Pietrzak
22 grudnia 2023
Prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej

Grafika: Freepik.com

Znaczenie prawa dostępu do dokumentacji medycznej

Prawa pacjenta w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej są kluczowym elementem systemu opieki zdrowotnej, umożliwiającym pacjentom kontrolę nad własnym leczeniem i gwarantującym przejrzystość działań medycznych. Dostęp do dokumentacji medycznej jest nie tylko prawem pacjenta, ale również ważnym instrumentem, który pozwala na monitorowanie jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług zdrowotnych.

Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej 

Zgodnie z przepisami prawa, każdy pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Jest to zagwarantowane przez ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417), która stanowi, że pacjent ma prawo do zapoznania się z treścią swojej dokumentacji medycznej oraz do otrzymania jej kopii.

Artykuł 26 tej ustawy precyzuje, iż dostęp do dokumentacji jest możliwy na żądanie pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej. W praktyce oznacza to, że pacjent może samodzielnie, bądź przez upoważnioną osobę, wglądać w swoje dokumenty medyczne, w tym wyniki badań, opisy procedur medycznych, zalecenia lekarskie i inne informacje związane z leczeniem.

Dodatkowo zgodnie z art. 27 wspomnianej ustawy, pacjent ma prawo do otrzymania kopii dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia stosownego wniosku. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy pacjent potrzebuje dokumentacji do celów osobistych, takich jak konsultacje z innym specjalistą czy w celu zgłoszenia ewentualnego roszczenia.

Warto również wspomnieć o ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 Nr 113 poz. 657), która wprowadza elektroniczny system dokumentacji medycznej. Zgodnie z tą ustawą, pacjenci mają możliwość dostępu do swojej elektronicznej dokumentacji medycznej, co znacząco ułatwia dostęp do informacji i przyczynia się do podniesienia jakości opieki zdrowotnej.

Ochrona danych osobowych

Kwestia ochrony danych osobowych pacjenta również jest istotna w kontekście udostępniania dokumentacji medycznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie takich danych (RODO), dane zawarte w dokumentacji medycznej są szczególnie chronione. Oznacza to, że dostęp do nich jest możliwy wyłącznie dla uprawnionych osób i musi odbywać się w sposób zapewniający ochronę tych danych.

Podsumowując, prawo pacjenta do dostępu do własnej dokumentacji medycznej jest fundamentalnym elementem systemu ochrony zdrowia w Polsce. Umożliwia pacjentom aktywne uczestnictwo w procesie leczenia i pomaga w utrzymaniu wysokiego standardu świadczonych usług medycznych. Jednocześnie, przepisy te chronią prywatność pacjenta i zapewniają bezpieczeństwo jego danych osobowych.

Prawo dostępu pacjenta do dokumentacji medycznej w orzecznictwie

Sprawa dotyczyła roszczenia o dostęp pacjenta do dokumentacji medycznej1. Pacjentka, J.C., po operacji zażądała pełnego dostępu do swojej dokumentacji medycznej, twierdząc, że szpital naruszył jej prawa przez nieudostępnienie dokumentacji oraz brak pisemnej zgody na wykonanie niektórych procedur medycznych. Sąd rozpatrywał, czy szpital naruszył obowiązki w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi oraz czy nieprzekazanie pełnej dokumentacji stanowiło naruszenie praw pacjenta. W rozstrzygnięciu Sądu Okręgowego w sprawie J.C. przeciwko szpitalowi orzeczono, że szpital nie naruszył praw pacjentki w zakresie udostępnienia jej dokumentacji medycznej. Sąd uznał, że szpital dostarczył wymaganą dokumentację i nie było podstaw do uznania, że doszło do naruszenia praw pacjentki. Powództwo J.C. zostało ostatecznie oddalone.

  1. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 12 czerwca 2015 r., sygn. I ACa 1838/14, LEX nr 1771289. ↩︎

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia