Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Prawne aspekty leczenia chorób zakaźnych w Polsce

Przemysław Pietrzak
21 grudnia 2023
Prawne aspekty leczenia chorób zakaźnych w Polsce

Grafika: Freepik.com

Znaczenie prawa dla profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych w Polsce

Leczenie chorób zakaźnych jest ściśle regulowane przez przepisy prawne. Ma to miejsce ze względu na ich zdolność do szybkiego rozprzestrzeniania się oraz potencjalne zagrożenie dla zdrowia publicznego. W Polsce, podstawowym aktem prawnym w tej dziedzinie jest ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570), która wskazuje zarówno obowiązki, jak i prawa pacjentów oraz personelu medycznego.

Izolacja w przypadku zakażenia wirusem i choroby

Zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą, leczenie zakażonych realizuje się na podstawie zasady izolacji pacjentów zakażonych. Ma to na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby. Pacjenci z chorobami zakaźnymi mają obowiązek poddać się zaleconemu leczeniu, a także przestrzegać zasad izolacji. Ustawa ta przewiduje również obowiązek zgłaszania przypadków chorób zakaźnych do odpowiednich organów sanitarnych, co pozwala na skuteczniejszą kontrolę epidemii.

Dodatkowo przepisy prawne zawierają regulacje dotyczące procedur kwarantanny i izolacji. Mogą one być stosowane w przypadkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia publicznego. Na przykład, w sytuacji ogłoszenia stanu epidemii, władze mają prawo do wprowadzenia obowiązkowej izolacji osób zakażonych lub podejrzanych o zakażenie. Jest to zgodne z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakaźnych chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania.

Prawa zakażonych pacjentów w Polsce w okresie leczenia

Ponadto ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417) gwarantuje pacjentom prawa do informacji o swoim stanie zdrowia, dostępu do dokumentacji medycznej oraz do otrzymywania opieki zdrowotnej zgodnej ze stanem wiedzy medycznej. W kontekście leczenia zakażonych, prawo do informacji jest szczególnie istotne, ponieważ umożliwia pacjentom świadome przestrzeganie zaleceń lekarskich, co jest kluczowe dla skuteczności leczenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby.

Ważnym aspektem jest także ochrona danych osobowych pacjentów. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dane dotyczące zdrowia pacjentów są uznawane za szczególnie wrażliwe i podlegają ochronie. W kontekście leczenia zakażonych, gdzie konieczne jest często udostępnianie informacji o stanie zdrowia pacjentów różnym instytucjom, należy szczególnie dbać o przestrzeganie przepisów RODO.

Podsumowując, w Polsce szereg przepisów prawnych reguluje proces leczenia zakażonych. Mają one na celu nie tylko skuteczne leczenie i kontrolę chorób, ale również ochronę praw pacjentów i personelu medycznego. Przestrzeganie tych przepisów jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa oraz ochrony indywidualnych praw osób dotkniętych chorobami zakaźnymi.

Zakażenie po świadczeniu medycznym a odpowiedzialność podmiotu leczniczego

Sprawa przed Sądem Okręgowym w Łodzi1 dotyczyła roszczeń I. Ś. przeciwko szpitalowi o odszkodowanie za zakażenie szpitalne. Powódka twierdziła, że w wyniku niewłaściwego opatrzenia rany pooperacyjnej i złamania zasad higieny doszło do infekcji. Sąd Okręgowy oddalił powództwo, stwierdzając, że nie ma dowodów na zaniedbania szpitala. Sąd zauważył, że zakażenia szpitalne mogą wystąpić nawet przy przestrzeganiu wszystkich procedur, a w przypadku powódki nie wykazano zaniedbań medycznych. Apelacja powódki została oddalona, potwierdzając brak dowodów na zawinione zakażenie przez szpital.

  1. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 10 września 2018 r., sygn. III Ca 994/18, LEX nr 2584457. ↩︎

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia