Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Rola rzecznika odpowiedzialności zawodowej w służbie zdrowia

Przemysław Pietrzak
22 grudnia 2023
Rola rzecznika odpowiedzialności zawodowej w służbie zdrowia

Grafika: Freepik.com

Znaczenie rzecznika odpowiedzialności zawodowej

Rola rzecznika odpowiedzialności zawodowej w służbie zdrowia jest niezmiernie istotna, zwłaszcza w kontekście zapewnienia wysokiej jakości opieki medycznej oraz ochrony praw pacjentów. Rzecznik ten działa w ramach organizacji zawodowych lekarzy, pielęgniarek i innych grup zawodowych w służbie zdrowia, pełniąc funkcję strażnika standardów etycznych i zawodowych.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej w ustawie o izbach lekarskich

Zgodnie z przepisami prawa, na przykład Ustawą o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1598), rzecznik ma za zadanie badać przypadki naruszeń zasad etyki zawodowej oraz standardów wykonywania zawodu przez lekarzy. Podobne regulacje dotyczą również innych grup zawodowych w służbie zdrowia, jak pielęgniarki czy położne, gdzie działanie rzeczników oparte jest na odpowiednich ustawach regulujących działalność tych profesji.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej pełni funkcję śledczą i orzeczniczą w sprawach zawodowych. Jest to osoba, która przyjmuje i analizuje skargi dotyczące potencjalnych naruszeń zawodowych. Zadaniem rzecznika jest przeprowadzenie wstępnego dochodzenia w celu ustalenia, czy doszło do naruszenia standardów zawodowych. W przypadku stwierdzenia podstaw do dalszych działań, rzecznik może skierować sprawę do odpowiedniego sądu zawodowego.

Rola rzecznika nie ogranicza się jednak tylko do aspektów śledczych i dyscyplinarnych. Rzecznik odgrywa również kluczową rolę w edukacji i promowaniu dobrych praktyk wśród profesjonalistów służby zdrowia. Poprzez działalność edukacyjną, rzecznicy przyczyniają się do podnoszenia standardów etycznych i zawodowych, co przekłada się na jakość świadczonych usług medycznych.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej działa także jako mediator i doradca. W przypadkach, gdy konflikt między pacjentem a pracownikiem służby zdrowia jest wynikiem nieporozumienia lub błędu, rzecznik może pomóc w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego obie strony, unikając tym samym długotrwałego i kosztownego procesu sądowego.

Warto również zaznaczyć, że rzecznik ma obowiązek zachowania poufności informacji, które otrzymuje w związku ze swoją funkcją. Jest to szczególnie istotne w kontekście delikatności i często osobistego charakteru spraw medycznych.

Podsumowując, rzecznik odpowiedzialności zawodowej w służbie zdrowia pełni wieloraką funkcję — jest:

  • śledczym,
  • orędownikiem wysokich standardów zawodowych,
  • edukatorem,
  • mediatorem,
  • doradcą.

Działalność rzeczników ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zaufania społecznego do zawodów medycznych, zapewnienia jakości usług zdrowotnych oraz ochrony praw pacjentów. Ich praca jest zatem niezbędnym elementem systemu ochrony zdrowia, mającym na celu nie tylko karanie, ale przede wszystkim zapobieganie naruszeniom i promowanie najlepszych praktyk w służbie zdrowia.

Rzecznik w postępowaniu dyscyplinarnym w ramach okręgowej izby lekarskiej

W sprawie Jolanty S. ordynatora Oddziału Okulistycznego w Prywatnych Szpitalach „K.” rola rzecznika była kluczowa. Rzecznik z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej wszczął postępowanie i przedstawił zarzuty wobec Jolanty S., dotyczące zatrudnienia rosyjskich lekarzy bez prawa wykonywania zawodu w Polsce. To rzecznik przedstawił sprawę przed Okręgowym Sądem Lekarskim, który orzekł o winie Jolanty S. Rzecznik odgrywał więc rolę oskarżyciela, przedstawiając dowody i argumenty przeciwko oskarżonej w procesie dyscyplinarnym. Okręgowy Sąd Lekarski uznał Jolantę S. za winną, wymierzając karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu na rok. Naczelny Sąd Lekarski, po odwołaniu, zmienił karę na 6-miesięczne zawieszenie. Sąd Apelacyjny odrzucił odwołanie Jolanty S., potwierdzając decyzję Naczelnego Sądu Lekarskiego

1

.

  1. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 28 listopada 2003 r., sygn. III APo 3/03, OSP 2004, nr 6, poz. 83. ↩︎

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia