Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Odpowiedzialność za wadliwe konstrukcje protetyczne

FPOBM
31 grudnia 2022
Odpowiedzialność za wadliwe konstrukcje protetyczne

Leczenie protetyczno-stomatologiczne ma na celu odtworzenie utraconych czynności żucia, poprawę wymowy i wyglądu estetycznego. Równie ważna jest także ochrona tkanek jamy ustnej przed schorzeniami wynikającymi z utraty zębów.

Prawidłowo zaplanowany proces rehabilitacji oraz poprawne wykonanie uzupełnienia protetycznego to klucz do sukcesu. Co jednak w sytuacji, gdy leczenie zostanie przeprowadzone nieprawidłowo?

Wadliwa konstrukcja protetyczna – co dalej?

Protezy częściowe osiadające są w Polsce refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia już od szeregu lat. W efekcie grupa pacjentów leczonych za pomocą tych uzupełnień jest już dziś bardzo liczna i stale się rozrasta. Wraz z liczbą pacjentów rośnie jednak także liczba zabiegów powikłanych i błędów medycznych związanych z nieprawidłowym wykonaniem konstrukcji protetycznej.

Wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy, że wykonaną nieprawidłowo usługę i konstrukcję protetyczną mogą reklamować i domagać się prawidłowego wykonania zabiegu.

W przypadku wystąpienia poważnych komplikacji i konieczności podjęcia dodatkowego leczenia z winy stomatologa, pacjent ma prawo żądać przed sądem wypłaty należytego odszkodowania a nawet zadośćuczynienia

Jak rozpoznać wadliwą konstrukcję protetyczną? 

Zaburzenia wymowy (w wyniku nieprawidłowej, zawyżonej wysokości zwarcia), stukanie zębami podczas mówienia, czy trudności w spożywaniu pokarmów, są to symptomy świadczące o wadliwości wykonanej konstrukcji protetycznej.

Nierzadko stomatolodzy wykonujący konstrukcje protetyczne nieprawidłowo ustalają m.in. wysokości zwarcia. W konsekwencji występują stomatopatie protetyczne odnoszące się do zmian na błonie śluzowej w obrębie podłoża protetycznego.

Źle ustalona wysokość zwarcia, szczególnie przekraczająca szparę spoczynkową, utrudnia adaptację konstrukcji protetycznej. Co więcej, brak przygotowania przedprotetycznego polegającego na usunięciu zaburzeń zwarciowych i ustaleniu właściwej relacji żuchwy w stosunku do szczęki może powodować lub nasilać istniejące wcześniej zaburzenia czynnościowe układu stomatognatycznego.

W przypadku konstrukcji protetycznych istotnym faktem jest, że jeden błąd popełniony na początku leczenia (np. brak postępowania przedprotetycznego polegającego na skróceniu własnych zębów pacjenta poprzez wybiórcze szlifowanie) może stać się przyczyną szeregu dalszych komplikacji prowadzących do wadliwości całej konstrukcji protetycznej. 

Dlatego tak istotne jest, aby wszelkie wątpliwości i dolegliwości na bieżąco konsultować z prowadzącym nasze leczenie stomatologiem. W niektórych przypadkach zasadne może być także zasięgnięcie opinii drugiego specjalisty.  

Odpowiedzialność lekarza za wadliwą konstrukcję protetyczną

Lekarz każdej specjalności (w tym stomatolog i chirurg szczękowy) odpowiada za swoje postępowanie na zasadzie winy. Winę można jednak przypisać tylko w wypadku wystąpienia jednocześnie elementu obiektywnej i subiektywnej niewłaściwości postępowania.

Element obiektywny łączy się z naruszeniem zasad wynikających z zasad wiedzy medycznej, doświadczenia i deontologii, i w jego ramach mieści się tzw. błąd lekarski, przez który rozumie się naruszenie obowiązujących lekarza reguł postępowania, oceniane w kontekście nauki i praktyki medycznej.

Element subiektywny dotyczy zachowania przez lekarza staranności, ocenianej pod kątem określonego wzorca, standardu postępowania, przy przyjęciu kryterium wysokiego poziomu przeciętnej staranności każdego lekarza, jako jego staranności zawodowej.

Jeżeli zatem w danym przypadku działanie stomatologa wykonującego konstrukcję protetyczną będzie sprzeczne ze standardami wiedzy medycznej i zasadami zachowania należytej staranności, będzie on ponosił odpowiedzialność za skutki nieprawidłowo wykonanych zabiegów.

Odszkodowanie za błąd lekarza stomatologa

Odszkodowanie to forma rekompensaty finansowej za doznane przez pacjenta szkody materialne. Zgodnie z art. 444 § 1 kodeksu cywilnego, naprawienie szkody obejmuje „wszelkie koszty”, a art. 361 § 2 kodeksu cywilnego ustanawia zasadę pełnego odszkodowania.

Oznacza to, że stomatolog (lub jego ubezpieczyciel) odpowiedzialny za szkodę jakiej doznaliśmy winien pokryć „wszelkie koszty” z nią związane. Najczęściej oznacza to np. pokrycie kosztów dodatkowego leczenia, leków, rehabilitacji, czy kosztów dojazdu do placówki medycznej.

Jeżeli poszkodowany pacjent w związku z doznaną szkodą zmuszony był np. zaprzestać wykonywania zawodu – naprawienie szkody przez stomatologa obejmować będzie także pokrycie utraconych korzyści (utracony zarobek).

Zadośćuczynienie za wadliwą konstrukcję protetyczną

Zadośćuczynienie to forma rekompensaty pieniężnej z tytułu krzywdy niemajątkowej. Podstawą takiego żądania jest ból i cierpienie – a zatem zarówno krzywda fizyczna jak i psychiczna, wynikające z rozstroju lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Dotyczy to zarówno dolegliwości trwałych (permanentnych) jak i przemijających.

Przykładem może być krzywda w postaci powstałych w związku z wadliwą konstrukcją protetyczną problemów natury estetycznej, czy dysfunkcji powodujących wstyd i wycofanie społeczne pacjenta (np. problemy z życiem).

Również ból towarzyszący przedłużającemu się leczeniu, czy związany z nieprawidłowym leczeniem będzie stanowił podstawę do ubiegania się o zadośćuczynienie. 

Ustalenie wymiaru sumy zadośćuczynienia pozostawione zostało przez ustawodawcę uznaniu sędziowskiemu. Zgodnie ze wspomnianym wyżej art. 361 § 2 kodeksu cywilnego szkoda, w tym krzywda niemajątkowa podlega naprawieniu w całości.

Zadośćuczynienie – co sąd bierze pod uwagę?

Kryteria brane przez sądy pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienie to najczęściej: rodzaj naruszonego dobra, zakres, rodzaj i charakter uszczerbku na zdrowiu, czas trwania cierpień, wiek i status pokrzywdzonego.

Ważne dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia są także intensywność i charakter ujemnych doznań psychicznych i fizycznych, rokowania na przyszłość, konsekwencje uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego w jego życiu osobistym, zawodowym (inaczej będą oceniane np. u osoby pracującej jako modelka, a inaczej u pracownika umysłowego), społecznym, a także stopień winy sprawcy.

Pomoc prawna Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych

Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych od lat wspiera osoby poszkodowane przez błędy medyczne. Dzięki naszemu wsparciu merytorycznemu i praktycznemu, zarówno na etapie analitycznym, tworzenia pism jak i procesowym, szereg naszych beneficjentów może się dziś cieszyć satysfakcjonującym zakończeniem ich spraw. 

Niezależnie od tego, czy twój zabieg wykonywano w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, ubezpieczenia prywatnego, czy finansowałeś go z własnych środków – przysługuje ci pełna ochrona

Skontaktuj się już dziś z Fundacją Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych i uzyskaj pomoc!

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia