Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Błędy w leczeniu ortopedycznym

Przemysław Pietrzak
28 grudnia 2023

Grafika: Freepik.com

Waga błędów w leczeniu ortopedycznym

Błędy w ortopedii są kwestią o znaczącym znaczeniu, mającym wpływ zarówno na jakość życia pacjentów, jak i na kwestie prawne oraz etyczne związane z praktyką medyczną. Przez taki błąd rozumie się każde nieprawidłowe działanie lub zaniechanie przez lekarza ortopedę, które prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, wydłużenia procesu leczenia lub powstania nowych, niepożądanych skutków zdrowotnych.

Kluczowym aspektem przy analizie błędów w ortopedii jest rozróżnienie pomiędzy błędem medycznym a komplikacją medyczną. Błąd medyczny to sytuacja, w której działanie lekarza odbiega od akceptowanych standardów medycznych i prowadzi do szkody u pacjenta. Komplikacja medyczna, natomiast, to niepożądany, ale czasami nieunikniony efekt uboczny leczenia, który może wystąpić nawet przy prawidłowym postępowaniu medycznym.

Odpowiedzialność prawna za błędy w leczeniu

W kontekście prawnym odpowiedzialność za błędy ortopedy regulują przepisy kodeksu cywilnego, szczególnie art. 415, który mówi o odpowiedzialności za czyn niedozwolony. Zgodnie z tym przepisem, osoba, która przez swoje działanie lub zaniechanie wyrządziła szkodę innej osobie, jest obowiązana do jej naprawienia. W praktyce medycznej odpowiedzialność ta najczęściej dotyczy błędów wynikających z nieprzestrzegania standardów leczenia, błędów diagnostycznych, niewłaściwego postępowania operacyjnego czy błędów w procesie rehabilitacji.

Kluczową kwestią jest również art. 448 kodeksu cywilnego, który umożliwia żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie ma charakter niemajątkowy i dotyczy cierpień fizycznych oraz psychicznych pacjenta. W przypadku błędów w ortopedii może to dotyczyć np. bólu i cierpień związanych z dłuższym procesem leczenia, koniecznością przeprowadzenia dodatkowych operacji, czy też trwałymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Warto również wspomnieć o ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która w art. 16 wskazuje na prawo pacjenta do bezpiecznej i zgodnej ze standardami medycznymi opieki zdrowotnej. Naruszenie tego prawa może być podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu błędów w leczeniu.

Na gruncie prawnym istotne jest też rozróżnienie między odpowiedzialnością cywilną a karną. W przypadku błędów w ortopedii odpowiedzialność karna lekarza może być rozpatrywana w kontekście art. 155 kodeksu karnego, który mówi o narażeniu pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W praktyce, błędy ortopedy często wiążą się z zaniedbaniami w zakresie diagnostyki, niewłaściwym doborze metody leczenia, błędami w trakcie operacji (np. nieprawidłowe umiejscowienie implantów), czy też nieadekwatną rehabilitacją pooperacyjną. Wszystkie te aspekty mają bezpośredni wpływ na proces leczenia i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia pacjenta.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w leczeniu ortopedycznym

W sprawie dotyczącej odpowiedzialności za błąd medyczny jeden z wyroków wskazuje na poważny błąd w ortopedii. Po zabiegu operacyjnym kolana prawego, który przeprowadzono bezpośrednio po wypadku, powódka doświadczała bólowych perturbacji czynnościowych, o których informowała lekarza prowadzącego. Jednakże te informacje nie wywołały należytej reakcji medycznej ani nie zostały uwzględnione w rozpoznaniu wypisowym. Dopiero po kilku miesiącach od zabiegu lekarze uzyskali pełne rozpoznanie uszkodzenia nerwów obwodowych prawej dolnej kończyny powódki. Doprowadziło to do odpowiedniego działania terapeutycznego i operacyjnego. Powikłanie to, będące wynikiem pierwotnego postępowania operacyjnego, nie powinno się zdarzyć przy prawidłowym wykonaniu operacji. Zostało ono uznane za błąd lekarski. To zdarzenie medyczne, spowodowane przez lekarza operującego, skutkowało powstaniem uszczerbku na zdrowiu powódki w wysokości 20% z powodu uszkodzenia nerwów w wyniku niedoskonałości procedury operacyjnej​. Sąd uznał, że odpowiednia kwota zadośćuczynienia dla powódki to 150.000 złotych. Dodatkowo sąd zasądził odszkodowanie w wysokości 15.000 złotych1.

  1. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi — I Wydział Cywilny z dnia 4 listopada 2019 r., sygn. I C 1225/15, SIP Legalis. ↩︎

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia