Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu

FPOBM
2 grudnia 2022

Przedmiotem przestępstwa z art.157 k.k. jest zdrowie. Zdrowie ludzkie to wartość, którą chroni konstytucja RP. Każdy z nas chciałby być zdrowy, zadowolony ze swojego życia i wyglądu. Człowiek dąży, aby jakość jego życia, oceniona zgodnie z miarą QALY (z ang. quality-adjusted life year) zbliżyła się do pełni zdrowia, czyli do wskaźnika 1 (gdzie 1 to pełne zdrowie, a 0 to śmierć). Podstawą metody QALY jest założenie, że dla człowieka liczba lat przeżytych w pełnym zdrowiu ma większą wartość niż taka sama liczba lat przeżyta w niepełnym zdrowiu.

Doznanie uszczerbku na zdrowiu związane jest zazwyczaj z bólem, cierpieniem, strachem. Jakość naszego życia gwałtownie spada. Pozostaje walczyć o sprawiedliwość oraz odpowiednie odszkodowanie i zadośćuczynienie, które choć częściowo zrekompensują szkodę, ból i cierpienie.

Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu.

Sformułowanie “spowodowanie uszczerbku na zdrowiu” jest dość szerokie i obejmuje naruszenie czynności narządów ciała i rozstrój zdrowia różnego rodzaju. Można wyróżnić trzy rodzaje skutków spowodowanych działaniem sprawcy: ze względu na rodzaj spowodowanego uszczerbku:

 1. ciężki (art.156 k.k.),
 2. średni (art.157 § 1 k.k.),
 3. lekki (art. 157 § 2 k.k.).

Teraz skupimy się na analizie art. 157 k.k. Skutkiem stanowiącym znamię przestępstwa jest inne niż przewidziane w art. 156§ 1 k.k. naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż siedem dni.

Przepisy karnoprawne.

Art.157 § 1 k.k. stanowi, że kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (średni uszczerbek na zdrowiu). Kolejny paragraf tego przepisu podaje zaś, kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (lekki uszczerbek). W § 3 omawianego przepisu, znajdziemy informacje, że przestępstwo to może zostać popełnione nieumyślnie.

W tym miejscu zaznaczyć wypada, że odpowiedzialność za błąd medyczny w przypadku uszczerbków na zdrowiu, wystąpi, gdy zaistnieje związek przyczynowy. Podstawą odpowiedzialności może być zarówno działanie sprzeczne ze sztuką lekarską, jak i zaniechanie podjęcia odpowiednich czynności.

Tryb ścigania przestępstw z art. 157 k.k.

Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek.

Kwalifikacja karna obrażeń średniego uszczerbku na zdrowiu.

Wskazaliśmy na dwa rodzaje skutków spowodowanych działaniem sprawcy: ze względu na rodzaj spowodowanego uszczerbku (lekkiego i średniego), warto jednak dla zobrazowania różnicy między nimi wskazać kilka przykładów.

Średni uszczerbek na zdrowiu (art.157 § 1 k.k.) przykłady obrażeń:

 1. złamania kości,
 2. zwichnięcia stawów,
 3. uszkodzenie narządów wewnętrznych,
 4. wstrząśnienie mózgu,
 5. wybicie co najmniej jednego zdrowego zęba.

Lekki uszczerbek na zdrowiu (art.157 § 2 k.k.) przykłady obrażeń:

 1. stłuczenia i zranienia powłok skórnych,
 2. urazy głowy,
 3. wybicie do 2-3 zębów niepełnowartościowych,
 4. złamanie jednego żebra,
 5. złamanie nosa.

Ustalenie rozmiaru uszczerbku.

W sprawach dotyczących błędu lekarskiego, opinia biegłego, jest kardynalnym dowodem w sprawie. W przypadku przestępstw przewidzianych w art. 157 k.k., opinia taka wydaje się niezbędna. Kto bowiem, jak nie biegły może ustalić rozmiar uszczerbku. Mówi się, że Sędzia jest najwyższym biegłym, ale czy posiada wiedzę specjalistyczna, aby ocenić, czy doszło do ciężkiego, średniego czy lekkiego uszczerbku na zdrowiu? Będzie to dość trudne. Profesjonalny prawnik może stanowić dla Ciebie w tej trudnej sytuacji w jakiej się znalazłeś prawdzie wsparcie. Pomoże w sposób kompleksowy przeprowadzić postępowanie dowodowe i wskaże Ci jakie dokumenty będą Ci potrzebne, aby wygrać sprawę w Sądzie. Pamiętaj, aby nie zwlekać z kontaktem z prawnikiem wyspecjalizowanym w błędach medycznych, niektórych dowodów nie będzie można przeprowadzić kilka dni po zdarzeniu.

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia