Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Prawne aspekty transplantologii w Polsce

Przemysław Pietrzak
15 grudnia 2023
Prawne aspekty transplantologii w Polsce

Grafika: Freepik.com

Znaczenie transplantologii w Polsce

Transplantologia w Polsce ma ogromne znaczenie dla pacjentów, ale jej rozwój napotyka na liczne wyzwania prawne, które należy dokładnie rozważyć. W Polsce ustawa z 1 lipca 2005 r. jest głównym aktem prawnym dotyczącym pobierania i przeszczepu narządów, komórek i tkanek.

Domniemana zgoda dawcy na pobranie narządów

Jednym z kluczowych aspektów jest kwestia zgody na pobranie narządów. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy, domniemywa się zgodę osoby zmarłej na pobranie jej narządów do przeszczepu, chyba że za życia wyraziła sprzeciw. Ta zasada domniemanej zgody budzi wiele kontrowersji, zarówno w kontekście etycznym, jak i prawnym. Istnieją przeciwnicy, którzy twierdzą, że taka praktyka może stanowić naruszenie autonomii jednostki oraz prawo do spokoju po śmierci. Wzrost liczby dostępnych narządów do przeszczepu ma pozytywny wpływ na zdrowie i życie wielu pacjentów — argumentują zwolennicy.

Alokacja pobranych i przeszczepianych narządów

Innym istotnym zagadnieniem jest problem alokacji ograniczonych zasobów. W Polsce obowiązuje system centralny, zarządzany przez Poltransplant, który odpowiada za sprawiedliwe i efektywne przydzielanie narządów do przeszczepu. Zgodnie z art. 20 ustawy, kryteria alokacji muszą być transparentne i oparte na medycznych kryteriach oceny pilności i zgodności. Jednak, z uwagi na subiektywny charakter niektórych z tych kryteriów, pojawiają się pytania o równość dostępu do przeszczepu do pobranych narządów.

Kwestia xenotransplantacji (międzygatunkowego przeszczepu narządów) u pacjenta w Polsce

Kolejnym wyzwaniem są aspekty etyczne związane z transplantacją międzygatunkową, czyli xenotransplantacją. W Polsce nie ma ustawy regulującej kwestię xenotransplantacji (międzygatunkowego przeszczepu narządów), co rodzi pytania dotyczące bezpieczeństwa biologicznego, ryzyka przenoszenia chorób oraz etycznych aspektów wykorzystywania zwierząt.

Zakaz handlu pobieranymi narządami

Również problem handlu narządami pozostaje istotny. Mimo że art. 24 wspomnianej na wstępie ustawy wyraźnie zakazuje handlu pobranymi narządami, w praktyce trudno jest wyeliminować tego typu działalność na szczeblu międzynarodowym. Problem ten jest szczególnie widoczny w kontekście turystyki transplantacyjnej, gdzie pacjenci podróżują za granicę w celu przeszczepu, często z naruszeniem zasad etycznych i prawnych.

Podsumowując, transplantologia stanowi dziedzinę medycyny, która, choć ratuje zdrowie i życie, to jednak wymaga ciągłego nadzoru prawnego i etycznego. Polska ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów stawia czoła tym wyzwaniom, ale nadal pojawiają się nowe kwestie wymagające regulacji, takie jak xenotransplantacja czy turystyka transplantacyjna. Wymaga to zarówno ustawodawczej wnikliwości, jak i społecznego dialogu w celu znalezienia najlepszych rozwiązań.

Fragmenty komórek, tkanek i narządów jako części dokumentacji medycznej

Sprawa zawisła przed Sądem Najwyższym1 dotyczyła konfliktu Tadeusza S. ze Specjalistycznym Szpitalem w sprawie wydania fragmentów tkanek pobranych podczas sekcji zwłok matki Tadeusza S. Powód twierdził, że szpital naruszył jego dobra osobiste, nie wydając mu wymaganych próbek. Sąd Najwyższy uznał jednak, że szpital postąpił prawidłowo, nie naruszając dóbr osobistych powoda, ponieważ tkaniny te były przechowywane jako część dokumentacji medycznej, a ich wydanie nie było prawnie uzasadnione. Skarga kasacyjna powoda została oddalona. 

  1. Wyrok Sądu Najwyższego z 09 lutego 2011 r., sygn. V CSK 256/10, OSNC-ZD 2011, nr 3, poz. 57. ↩︎

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia