Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Aspekty prawne leczenia uzależnień

Przemysław Pietrzak
22 grudnia 2023
Aspekty prawne leczenia uzależnień

Grafika: Freepik.com

Znaczenie aspektów prawnych leczenia uzależnień

Leczenie uzależnień jest obszarem, który wymaga szczególnej uwagi zarówno ze strony służby zdrowia, jak i prawodawstwa. Aspekty prawne leczenia uzależnień w Polsce obejmują szereg przepisów, które regulują dostęp do terapii, prawa pacjentów oraz obowiązki instytucji leczniczych. Znaczącą rolę odgrywają tu przede wszystkim ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ustawowe regulacje leczenia uzależnień

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, osoby uzależnione od narkotyków mają prawo do leczenia, rehabilitacji oraz opieki społecznej. Przepisy te podkreślają, że leczenie uzależnień powinno być traktowane jako priorytet zdrowotny i realizowane bez nieuzasadnionych opóźnień. Co istotne, leczenie to powinno być dostępne dla wszystkich, niezależnie od ich sytuacji materialnej, a system opieki zdrowotnej ma obowiązek zapewnić odpowiednie środki i infrastrukturę.

Z kolei ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta kładzie nacisk na prawa osób uzależnionych w procesie leczenia. Pacjenci mają prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, dostępu do dokumentacji medycznej, a także do wyrażenia zgody na określone formy terapii. Przepisy te chronią także prywatność pacjentów, podkreślając konieczność zachowania poufności w zakresie informacji o ich stanie zdrowia oraz przebiegu leczenia.

Ponadto, w kontekście leczenia uzależnień istotne są także regulacje dotyczące substancji psychoaktywnych. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii określa warunki, na jakich leki zawierające substancje psychoaktywne mogą być przepisywane i stosowane w terapii. To ma kluczowe znaczenie, szczególnie w kontekście leczenia uzależnień od narkotyków, gdzie często stosuje się leki zastępcze.

Do ważnych aspektów prawnych można zaliczyć też kwestię odpowiedzialności karnej osób uzależnionych. Zgodnie z kodeksem karnym, uzależnienie może być brane pod uwagę jako okoliczność łagodząca przy wyrokowaniu. Jednakże nie zwalnia to z odpowiedzialności za przestępstwa popełnione pod wpływem substancji psychoaktywnych. W praktyce sądy często zalecają leczenie zamiast kary więzienia, co jest odzwierciedleniem tendencji do traktowania uzależnienia jako problemu zdrowotnego, a nie tylko karnego.

Podsumowując, prawo polskie zapewnia szereg regulacji mających na celu ochronę praw osób uzależnionych oraz zapewnienie im dostępu do skutecznego leczenia. Kluczowe jest tu połączenie aspektów zdrowotnych, prawnych i społecznych. Razem tworzą one kompleksowy system wsparcia dla osób zmagających się z uzależnieniem. Współpraca różnych instytucji – służby zdrowia, organów ścigania oraz organizacji pozarządowych – jest niezbędna do efektywnego realizowania tych przepisów i wspierania osób w potrzebie.

Leczenie uzależnień w orzecznictwie

Sprawa dotyczyła wypadku przy pracy, w wyniku którego P. P. doznał poważnego urazu czaszkowo-mózgowego1. Został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy, doświadczył zmian neuropsychicznych, afazji, oraz zaburzeń afektu i zachowania. W związku z urazem ośrodkowego układu nerwowego, u powoda nasiliły się istniejące zaburzenia funkcjonowania, w tym impulsywność i agresywność, a także nadużywanie alkoholu. W ramach leczenia powoda zalecono rehabilitację logopedyczną, trening neuropsychologiczny oraz leczenie ambulatoryjne, w tym leczenie uzależnienia od alkoholu. Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził od pozwanego W. K. na rzecz powoda zadośćuczynienie w wysokości 107.700 zł za doznane krzywdy.


Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia