Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Rola mediatorów w rozwiązywaniu sporów medycznych

Przemysław Pietrzak
23 grudnia 2023
Rola mediatorów w rozwiązywaniu sporów medycznych

Grafika: Freepik.com

Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów w sprawach medycznych

Rola mediatorów w rozwiązywaniu sporów medycznych nabiera coraz większego znaczenia w kontekście dynamicznie rozwijającego się świata medycyny oraz zwiększającej się świadomości prawnej pacjentów. Mediacja jako alternatywna metoda rozstrzygania konfliktów oferuje szereg korzyści zarówno dla pacjentów, jak i dla pracowników służby zdrowia, a także dla samego systemu ochrony zdrowia.

Charakter mediacji między lekarzem a pacjentem

Pierwszym i podstawowym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest charakter mediacji. Mediacja, inaczej niż tradycyjne postępowanie sądowe, opiera się na współpracy stron w celu osiągnięcia porozumienia. Jest to szczególnie ważne w kontekście sporów medycznych, gdzie relacje między pacjentem a lekarzem są często długoterminowe i opierają się na zaufaniu. Mediator, będąc neutralną stroną, pomaga w komunikacji i zrozumieniu wzajemnych stanowisk, co może przyczynić się do odbudowy zaufania, nawet jeśli doszło do błędu medycznego.

Istotną kwestią jest również ochrona prywatności i poufność w mediacji. W odróżnieniu od spraw rozstrzyganych publicznie w sądzie mediacja zapewnia stronom dyskrecję i ochronę ich prywatności. To może być szczególnie ważne w przypadkach, gdy spory dotyczą wrażliwych kwestii medycznych lub osobistych.

Uwarunkowania prawne postępowania mediacyjnego w rozwiązywaniu sporów w sprawach medycznych

Warto również zwrócić uwagę na przepisy prawne regulujące mediację w sporach medycznych. W Polsce kluczowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 10 września 2015 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która w art. 68 i następnych zawiera przepisy dotyczące mediacji. Zgodnie z tymi przepisami, pacjenci mają prawo żądać przeprowadzenia mediacji w przypadku sporu z podmiotem leczniczym. Mediacja taka jest dobrowolna, poufna i ma na celu osiągnięcie porozumienia przyjaznego dla obu stron.

Zalety mediacji jako alternatywnej dla sądu metody rozwiązywania sporów

Dodatkowym atutem mediacji jest jej efektywność czasowa i finansowa. Proces sądowy w przypadku sporów medycznych może trwać latami i generować znaczne koszty zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza czy placówki medycznej. Mediacja zazwyczaj trwa krócej i jest mniej kosztowna, co jest korzystne dla obu stron. Pozwala to na szybsze rozwiązanie konfliktu i umożliwia pacjentom oraz lekarzom skupienie się na leczeniu i opiece, zamiast na przedłużającym się procesie sądowym.

Rola osoby mediatora

W kontekście mediacji ważne jest także podkreślenie roli mediatora. Mediator, będąc profesjonalistą z odpowiednim przygotowaniem, jest w stanie zrozumieć specyfikę sporu medycznego, co przyczynia się do efektywniejszego rozwiązania problemu. Dzięki swoim umiejętnościom komunikacyjnym i wiedzy mediator może pomóc w wyjaśnieniu nieporozumień i doprowadzeniu do zadowalającego obie strony rozwiązania.

Podsumowując, mediacja w sporach medycznych stanowi cenną alternatywę dla tradycyjnego postępowania sądowego. Przynosi korzyści zarówno pacjentom, jak i pracownikom służby zdrowia, umożliwiając szybsze i mniej kosztowne rozwiązanie konfliktów, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności i poufności. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi solidną podstawę prawną do korzystania z tej formy rozstrzygania sporów, co podkreśla ważność mediacji w kontekście prawnym. W świetle tych zalet rola mediatorów w rozwiązywaniu sporów medycznych wydaje się nieoceniona, przyczyniając się do lepszego funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia.

Niepowodzenie w podejmowaniu mediacji w sprawach medycznych

Choć próby podjęcia mediacji niejednokrotnie kończą się niepowodzeniem, warto wskazać, że są one obecne i żywe w toku postępowania. Sprawa I C 2529/17 dotyczyła powódki B. R., która doznała uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędnego leczenia w szpitalu1. Głównym punktem sporu była procedura przecięcia gipsu, która nie została odpowiednio udokumentowana, a powódka nie otrzymała właściwych informacji o dalszym leczeniu. Powódka doświadczyła trwałego uszczerbku na zdrowiu i cierpień fizycznych oraz psychicznych. Mimo prób mediacji strony nie doszły do porozumienia. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki 30.000 zł zadośćuczynienia oraz odsetki.

  1. Wyrok Sądu Rejonowego w Koninie z 31 sierpnia 2021 r., sygn. I C 2529/17, LEX nr 3499544. ↩︎

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia