Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Błędy lekarskie – gdzie szukać pomocy

Tymoteusz Zych
11 stycznia 2022
Błędy lekarskie – gdzie szukać pomocy

Pacjent, zgłaszając się do szpitala, poradni medycznej czy innej placówki liczy, że otrzyma pomoc i będzie leczony według najlepszej wiedzy i praktyki lekarzy prowadzących. Niestety, nierzadko dochodzi do błędów lekarskich, których konsekwencje mogą być odczuwalne przez całe życie.
Nieważne czy miało miejsce tzw. zdarzenie medyczne, czy popełniono błąd medyczny lub lekarski. Za każdy z nich poszkodowani przez lekarzy mają prawo dochodzić swoich roszczeń, na drodze cywilnej administracyjnej i karnej.

Jeżeli podejrzewasz, że jesteś ofiarą błędu lekarskiego, warto wiedzieć, gdzie zwrócić się o pomoc.

Czym jest zdarzenie medyczne, a czym błąd lekarski ?

Zdarzenie medyczne jest uregulowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z art. 67A ustawy, zdarzenie medyczne obejmuje zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta wywołane niezgodnymi z aktualną wiedzą medyczną:

  • diagnozą, jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;
  • leczeniem, w tym wykonaniem zabiegu operacyjnego;
  • zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Błąd lekarski nie ma definicji ustawowej. W rozumieniu doktryny i orzecznictwa jest to nieumyślne, niezgodne z aktualną wiedzą i praktyką medyczną działanie lub zaniechanie lekarza, który nie dołożył należytej staranności do wykonywania swoich obowiązków.

Błąd lekarski, co robić ? Gdzie zgłosić sprawę?

Jeżeli podejrzewasz, że padłeś ofiarą błędu medycznego, koniecznie sprawdź jakie roszczenia Ci przysługują. Nie dopuść do ich przedawnienia.

Postępowanie cywilne – błąd lekarski co robić?

Pacjenci poszkodowani przez lekarzy mogą na drodze cywilnej dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia, a także ubiegać się o stosowną rentę.

Przed wystąpieniem na drogę sądową, warto wezwać do zawarcia ugody, proponując stosowną kwotę odszkodowania. Jeżeli do ugody nie dojdzie to, poszkodowani przez lekarzy powinni złożyć odpowiedni pozew do sądu rejonowego lub okręgowego. Musi być to sąd właściwy, ze względu na siedzibę pozwanego (lekarza prowadzącego) Sądy rejonowe zajmują się sprawami o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu wynosi do 75 tys. złotych. Sądy okręgowe natomiast sprawami, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa tę kwotę. Zatem właściwość sądu będzie zależałą również od kwoty dochodzonego roszczenia.

Postępowanie administracyjne – wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie rozstrzyga o błędach lekarskich, ale o zdarzeniach medycznych. Zdarzenia medyczne w swym zakresem obejmują niektóre błędy lekarskie. Wniosek złożony do komisji może dotyczyć zdarzenia medycznego, które miało miejsce po 1 stycznia 2012 roku. Maksymalna kwota, o którą można wnioskować w przypadku uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia to 100 tysięcy złotych. W przypadku śmierci pacjenta spadkobiercy mogą wnioskować maksymalnie o 300 tysięcy złotych.

Postępowanie karne- błąd lekarski co robić?

O czym była mowa w definicji, błąd lekarski oznacza nieumyślne działanie lekarza, które doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, a także do narażenia zdrowia i życia. Z kategorii tej wyłączone są natomiast działania umyślne, mające na celu uszkodzenie ciała lub śmierć. Sprawca może odpowiadać wówczas np. za zabójstwo, ale takiego działania nie nazwiemy błędem lekarskim, odpowiednio nie będzie odpowiedzialności za błąd lekarski. 

Działanie lub zaniechanie lekarza, które jest błędem lekarskim, może wypełniać znamiona czynów zabronionych, wskazanych w kodeksie karnym, takich jak: nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo.

Jeżeli uważasz, że lekarz popełnił przestępstwo, niezbędne jest wszczęcie postępowania karnego. Rozpocząć go może poszkodowany pacjent przez złożenie do właściwej prokuratury rejonowej, ustnego lub pisemnego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Błędy lekarskie gdzie szukać pomocy?

Organizacje zajmujące się udzielaniem pomocy prawnej

Dochodzenie roszczeń za błędy lekarskie, z pozoru może wydawać się proste. W rzeczywistości, poszkodowani przez lekarzy mogą nietrafnie ocenić swoją sytuację, co może zaważyć na skutecznym wyegzekwowaniu odszkodowania. Dlatego w przypadku podejrzenia, że zaistniał błąd lekarski, warto skonsultować się ze specjalistą. Jeżeli nie wiemy, do kogo się zwrócić w sprawie otrzymania pomocy prawnej, warto pamiętać o instytucjach, które niosą pomoc poszkodowanym przez lekarzy. 

Jedną z takich organizacji jest działająca na terenie całej Polski, Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych. Działalność tej fundacji polega między innymi na nieodpłatnej pomocy w zakresie postępowań sądowych w sprawach medycznych. Aktywność Fundacji nie ogranicza się wyłącznie do pomocy prawnej, wyboru wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, ale dotyczy również pomocy finansowej i tej w zakresie dostępu do opinii lekarzy w sprawach objętych roszczeniami pacjentów.

Rzecznik Praw Pacjenta

Zgłoszenie wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta jest bezpłatne. Można też przedstawić swój problem, korzystając z podanej na jego stronie internetowej infolinii.
Jeżeli z naszego zgłoszenia będzie wynikać, że mogło dojść do nieprawidłowości w realizowaniu praw pacjenta, Rzecznik podejmie sprawę i rozpocznie postępowanie wyjaśniające.

Do właściwości Rzecznika należą sprawy związane z naruszeniem praw pacjenta, w tym badanie czy udzielone świadczenia zostały zrealizowane z należytą starannością. Ponadto, do tej instytucji można się zgłosić z wnioskiem o pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej, której nie chce wydać dana placówka.

Kancelaria Prawna

Dochodzenie swych praw przed sądem lub organem administracyjnym wiąże się z niejednokrotnie długim i skomplikowanym procesem. Dlatego sprawy te powinny być prowadzone przez radców prawnych lub adwokatów. Warto rozważyć, czy już na etapie przedsądowym lub zawierania ugody nie powierzyć sprawy profesjonalistom.

Przy wyborze kancelarii prawnej należy kierować się specjalizacją i doświadczeniem zatrudnionych w niej prawników. Powinno się zwrócić uwagę, czy kancelaria jest profesjonalnym podmiotem, tworzonym przez radców prawnych lub adwokatów.

Błędy lekarskie gdzie szukać pomocy – Podsumowanie

Poszkodowanym przez błąd lekarski może być każdy. Pomimo, że w teorii znamy procedury postępowania w takich okolicznościach, to jako ofiary często jesteśmy bezradni. W takiej sytuacji nie powinno się kierować emocjami i działać pochopnie, ale należy poszukać pomocy prawnej.

Otrzymanie wsparcia niekoniecznie wiąże się z wydatkiem sporej sumy pieniędzy. Istnieją organizacje, które udzielają bezpłatnej pomocy w szerokim zakresie. Taką instytucją jest wspomniana Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych, która współpracuje z profesjonalnymi kancelariami prawnymi.

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia