Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Rzecznik Praw Pacjenta

Tymoteusz Zych
28 listopada 2021
Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta to organ właściwy w sprawach ochrony praw pacjentów. Czym dokładnie zajmuje się Rzecznik? Jak uzyskać pomoc Rzecznika Praw Pacjenta? Czy organ ten oferuje pomoc ofiarom błędów medycznych?

Rzecznik Praw Pacjenta — czym się zajmuje?

Rzecznik Praw Pacjenta to centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony praw pacjentów. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Siedziba Biura znajduje się przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie. Nie ma ośrodków zamiejscowych ani delegatur. Posiada natomiast bezpłatny, ogólnopolski numer infolinii: 0 800 190 590 (pn.-pt. w godz. 8.00 – 20.00.)

Prawa pacjentów są określone w ustawie. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wskazuje, że celem Rzecznika jest prewencyjna dbałość o przestrzeganie praw pacjentów. Rzecznik ma także reagować w każdej sytuacji, w której prawa pacjenta nie są przestrzegane.

Ustawa o prawach pacjenta do zadań Rzecznika zalicza m.in. prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Rzecznik ma współpracować z organizacjami, które zajmują się ochroną praw pacjenta. Ponadto analizuje skargi pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy.

Rzecznik może uczestniczyć w postępowaniach cywilnych z zakresu naruszenia praw pacjenta. Ma takie same uprawnienia jak te przysługujące prokuratorowi. Może brać udział w toczącym się postępowaniu, żądać wszczęcia postępowania z urzędu lub na wniosek strony.

Rzecznik Praw Pacjenta może też poprosić Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań leżących w ich kompetencjach.

Należy pamiętać, że Rzecznik Praw Pacjenta to inny organ niż pełnomocnik do spraw praw pacjenta w szpitalu. Osoba pełniąca w szpitalu funkcję pełnomocnika podlega bezpośrednio dyrektorowi szpitala, który ją zatrudnia. Zwrócenie się o pomoc szpitalnego pełnomocnika nie wyklucza interwencji Rzecznika. 

Pomoc Rzecznika Praw Pacjenta — infolinia

Rzecznik Praw Pacjenta może świadczyć pomoc na wiele sposobów. Jednym z nich jest możliwość konsultacji i wsparcia w ramach infolinii, co pozwala na interwencję już w chwili, gdy prawa pacjenta są naruszane. 

Specjaliści pracujący w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta na bieżąco pomagają pacjentom. W ramach konsultacji rozwiewają wątpliwości i podpowiadają jakie kroki prawne można podjąć. Gdy np. przychodnia odmawia spełnienia świadczenia, możemy zadzwonić do Biura Rzecznika z prośbą o poradę.

Infolinia jest bezpłatna.

Działa od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 20:00 pod numerem: 0 800 190 590.

W czasie połączenia zostaną nam wskazane podstawy prawne uzasadniające nasze żądanie lub odmowę placówki. 

Postępowanie bez wniosku

Rzecznik może wszcząć postępowanie nawet bez złożenia wniosku przez ofiarę błędu medycznego. 

Jeśli sygnał od pacjenta będzie wskazywał na naruszenie praw pacjenta, np. błąd medyczny albo jeśli zdarzenie będzie wskazywało, że naruszenie dotyczy większej liczby pacjentów, można się spodziewać interwencji Rzecznika. Wówczas Rzecznik rozpatruje sprawę pod kątem stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

Pomoc ofiarom błędów medycznych

Jeśli pacjent uważa, że jego prawo pacjenta zostało naruszone, może złożyć do Biura wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

Taki wniosek jest wolny od opłat administracyjnych.

We wniosku należy szczegółowo opisać sytuację, jaka spotkała pacjenta, i dołączyć ewentualną dokumentację potwierdzającą zdarzenie. Następnie wniosek należy podpisać odręcznie i przesłać na adres Biura. Rzecznik zapoznaje się z wnioskiem i ocenia, czy doszło do naruszenia praw pacjenta. Jeśli tak – podejmuje dalsze działania.

Rzecznik może samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające. Najczęściej zwraca się o wyjaśnienia do dyrektora placówki medycznej. Może też przeprowadzić kontrolę w placówce medycznej. Nie musi uprzedzać placówki o zamierzonej kontroli.

Drugą możliwością jest zwrócenie się przez Rzecznika do właściwych organów — np. prokuratury — o zbadanie sprawy.

Zawsze po zakończeniu postępowania Rzecznik stwierdza, czy doszło do naruszenia praw pacjenta. Powiadamia o tym wnioskodawcę, pacjenta oraz świadczeniodawcę, którego wniosek dotyczył.

Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych proponuje swoim beneficjentom wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta z wnioskiem o stwierdzenie zawinionego naruszenia prawa pacjenta.

Postępowanie to jest bezpłatne. Wniosek o stwierdzenie naruszenia prawa jest wolny od opłat. Rzecznik wydaje decyzję na podstawie stanowiska konsultanta w dziedzinie medycyny, której dotyczy sprawa. To umożliwia przygotowanie starannej argumentacji do samego procesu sądowego o odszkodowanie.

Sama decyzja Rzecznika Prawa Pacjenta, w której Rzecznik potwierdza zaistnienie błędu medycznego, jest ważną opinią, którą sąd zazwyczaj bierze pod uwagę, rozstrzygając sprawy o odszkodowanie za błędy medyczne.

Odpowiednie opisanie sytuacji i właściwe udokumentowanie podejrzenia, że jesteśmy ofiarą błędu medycznego, zwiększa szansę na pomoc Rzecznika. Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych świadczy nieodpłatną pomoc w pisaniu wniosków do Rzecznika Praw Pacjenta. 

Również sam Rzecznik po zapoznaniu się ze sprawą może zaangażować się w dochodzenie roszczeń na rzecz ofiary błędu medycznego. Wówczas postępowanie będzie wolne od jakichkolwiek opłat.

 Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych

Osobom podejrzewającym, że padły ofiarą błędów medycznych Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych radzi, by spróbowały włączyć w swoją sprawę Rzecznika Praw Pacjenta. 

Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych w ramach darmowej pomocy prawnej przygotowuje analizę dokumentacji, opinię prawną oraz wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta.

Służy także poradnictwem prawnym w zakresie dalszej ewentualnej drogi sądowej, np. w celu uzyskania renty lub odszkodowania za błędy medyczne.

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia