Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Jak uzyskać odszkodowanie od szpitala?

Tymoteusz Zych
25 grudnia 2021
Jak uzyskać odszkodowanie od szpitala?

Odszkodowanie od szpitala można uzyskać na drodze przedsądowej, jak i w ramach postępowania cywilnego. Ponadto pacjent ma prawo do złożenia wniosku do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Uzyskanie odszkodowania na drodze pozasądowej

Pierwszą z dróg mogących doprowadzić do uzyskania odszkodowania, jest sporządzenie wniosku o zawarcie ugody. Wniosek ten należy skierować bezpośrednio do kierownika szpitala lub do ubezpieczyciela podmiotu leczniczego, na terenie którego doszło do zdarzenia.

Wniosek powinien zawierać wezwanie do zapłaty, jak również termin, w którym druga strona powinna wypłacić wskazaną w piśmie kwotę. Nierozłącznym elementem takiego wezwania, jest podkreślenie, że w przypadku braku wypłaty odszkodowania, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

Uzyskanie odszkodowania w ramach postępowania sądowego

Często, próba pozasądowego rozwiązania sporu nie przynosi zamierzonego efektu. Spowodowane jest to faktem, że ubezpieczyciel szpitala nie chce uznać roszczenia pacjenta. Innym powodem może być niesatysfakcjonująca wysokość odszkodowania proponowana przez ubezpieczyciela. W takiej sytuacji, pacjent może dochodzić roszczeń na drodze sądowej.

Pozew o odszkodowanie kieruje się do właściwego (ze względu na siedzibę pozwanego) sądu rejonowego lub okręgowego. O tym, czy sprawę skierujemy do sądu rejonowego, czy okręgowego przesądza wysokość odszkodowania, które chcemy uzyskać.

Zgodnie z art. 17 pkt 4 k.p.c. do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych. Zatem, jeżeli odszkodowanie, które chcielibyśmy uzyskać wynosiłoby trzydzieści tysięcy złotych, pozew należałoby skierować do sądu rejonowego. Warto jednak zaznaczyć, że określona w pozwie wysokość odszkodowania nie jest dla sądu wiążąca. Ostatecznie to on będzie decydować o jego wysokości.

W postępowaniu cywilnym sąd przeprowadzać będzie dowody z dokumentacji medycznej, rachunków oraz innych kluczowych dla sprawy pism. Jednocześnie może przesłuchać strony postępowania oraz świadków i biegłych.

Uzyskanie odszkodowania w ramach postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Alternatywą dla postępowania sądowego jest postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Wniosek może dotyczyć jedynie leczenia szpitalnego.  Celem postępowania przed Komisją jest ustalenie, czy postępowanie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Komisja nie orzeka o winie personelu medycznego, stwierdza jedynie, że dane zdarzenie medyczne miało miejsce.

Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta będących następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

  • diagnozy, jeżeli spowodowała niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;
  • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
  • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Aby doszło do wszczęcia postępowania, pacjent powinien złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego. Wniosek należy złożyć do Komisji właściwej ze względu na Województwo, w którym mieści się siedziba szpitala. Co ważne – wniosek może dotyczyć wyłącznie leczenia szpitalnego.

Sporządzenie oraz wysłanie wniosku nie może nastąpić później niż 1 rok od dnia, w którym pacjent dowiedział się o zdarzeniu medycznym.

Termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące danym zdarzeniem medycznym.

Do wniosku należy dołączyć dowody dotyczące przebiegu leczenia (np. dokumentację medyczną) oraz propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia.

Postępowanie przed Komisją zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo. Po zakończeniu postępowania warto powiadomić o tym Komisję. Postępowania nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie.

Komisja nie przeprowadza żadnych badań. Podstawą wydania orzeczenia jest dokumentacja medyczna.. W czasie posiedzeń strony mogą wnioskować m.in. o powołanie świadków (np. lekarzy), biegłego, czy uzyskanie dodatkowej dokumentacji medycznej. Świadkowie są wzywani na kolejne posiedzenie.

Wojewódzka Komisja powinna wydać orzeczenie nie później niż w ciągu 4 miesięcy od złożenia wniosku. Można się od niego odwołać jeden raz, w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem. W przypadku wydania orzeczenia pozytywnego dla pacjenta, szpital (lub jego ubezpieczyciel) przedstawia propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia.

Oprócz tego druga strona powinna zwrócić wnioskodawcy 200 złotych opłaty za złożenie wniosku. Zgoda na przyjęcie odszkodowania zaproponowanego przez podmiot leczniczy lub ubezpieczyciela, oznacza rezygnację z wszelkich innych roszczeń np. w postępowaniu cywilnym.

Możliwe, że zaproponowane odszkodowanie nie będzie satysfakcjonujące dla strony wnioskującej – wtedy można skierować sprawę do sądu.

Jeżeli Komisja orzeknie o braku zdarzenia medycznego wnioskodawca nie otrzyma zwrotu opłaty za złożenie wniosku. Dodatkowo będzie musiał ponieść koszty podróży, noclegu i utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych na świadków oraz koszty sporządzenia opinii przez biegłego. 

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia