Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Prawne aspekty opieki zdrowotnej nad imigrantami

Przemysław Pietrzak
22 grudnia 2023
Prawne aspekty opieki zdrowotnej nad imigrantami

Grafika: Freepik.com

Świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz imigrantów

W Polsce kwestia opieki zdrowotnej nad imigrantami obejmuje zarówno złożone wyzwania społeczne, jak i skomplikowaną sieć przepisów prawnych. Rozwój tego zagadnienia nabrał szczególnego znaczenia w obliczu rosnącej liczby osób przybywających z różnych stron świata. Kluczowe przepisy regulujące ten obszar to Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 2004 r., Ustawa o cudzoziemcach z 2013 r., oraz Ustawa o działalności leczniczej z 2011 r. Te akty prawne określają ramy dostępu do usług medycznych dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Konstytucyjne uwarunkowania opieki zdrowotnej nad imigrantami

Zgodnie z art. 68 Konstytucji RP, prawo do ochrony zdrowia jest prawem każdego człowieka. Imigranci ubezpieczeni lub posiadający zezwolenie na pobyt mogą korzystać z pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. W sytuacjach nagłych, prawo do otrzymania niezbędnej pomocy medycznej przysługuje każdemu, bez względu na status prawny.

Problemy i wyzwania opieki zdrowotnej nad imigrantami

Jednakże, pomimo istnienia przepisów, w praktyce imigranci napotykają na liczne bariery. Bariery językowe, kulturowe, a także administracyjne często utrudniają dostęp do opieki zdrowotnej. Nieznajomość języka polskiego oraz systemu zdrowia w Polsce jest jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się cudzoziemcy. Co więcej, obawy związane z uregulowaniem statusu prawnego mogą powstrzymywać niektórych imigrantów przed szukaniem pomocy medycznej.

Dla poprawy sytuacji konieczne są działania mające na celu zniwelowanie tych barier. Wskazane byłoby przeprowadzanie szkoleń dla personelu medycznego z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz zapewnienie tłumaczy w placówkach medycznych. Istotne jest również prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do imigrantów, objaśniających ich prawa i możliwości dostępu do opieki zdrowotnej.

Podsumowując, opieka zdrowotna nad imigrantami w Polsce jest zadaniem wymagającym nie tylko stosowania istniejących przepisów prawnych, ale też ich elastycznego dopasowania do realiów społeczno-kulturowych. Zapewnienie równego dostępu do usług zdrowotnych dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, jest fundamentalnym wyzwaniem dla polskiego systemu opieki zdrowotnej i wymaga ciągłego monitorowania i dostosowywania przepisów, aby sprostać dynamicznie zmieniającym się potrzebom społecznym.

Opieka zdrowotna nad imigrantami w orzecznictwie

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dotyczył sprawy szpitala przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia (NFZ) o zwrot kosztów leczenia imigranta nielegalnie przebywającego w Polsce1. Sąd Okręgowy pierwotnie oddalił powództwo, ale Sąd Apelacyjny zmienił ten wyrok, zasądzając od NFZ na rzecz szpitala 147 357,47 zł za udzielone świadczenia. Sąd uznał, że NFZ powinien ponieść koszty leczenia, gdyż szpital udzielił pomocy w stanie nagłym, co jest obowiązkiem ustawowym.


Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia