Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd popełniony przez stomatologa?

Tymoteusz Zych
28 września 2022
Błedy stomatologiczne

Za błąd lekarza stomatologa pacjentowi przysługuje zadośćuczynienie i odszkodowanie. Swoich praw może on dochodzić w postępowaniu przed sądem i Rzecznikiem Praw Pacjenta. W niektórych przypadkach możliwa jest też odpowiedzialność karna lekarza dentysty. 

Jako błąd medyczny stomatologa można traktować zarówno pomyłkę przy zabiegu, jak i brak właściwej diagnozy oraz informacji na temat usługi

Odszkodowanie za błąd stomatologa

Stomatolog, tak jak lekarz każdej innej specjalizacji, jest przedstawicielem wolnego zawodu kompleksowo uregulowanego w polskim prawie. Zasady jego wykonywania określaustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z jej art. 4, dentysta ma obowiązek wykonywać swój zawód według wskazań aktualnej wiedzy medycznej i dostępnych metod oraz środków zapobiegania. Wiążą go również zasady zawarte w Kodeksie Etyki Lekarskiej. 

Jakie błędy może popełnić dentysta? 

W praktyce błędne wykonanie usługi stomatologicznej wcale nie jest rzadkością. Do najczęściej popełnianych przez dentystów błędów należą: 

 • nieuzasadnione usunięcie zęba,
 • uszkodzenie zęba, 
 • nieprawidłowe założenie mostu protetycznego lub implantu, 
 • wadliwe przeprowadzenie leczenia kanałowego,
 • powstanie przetoki ustno-zatokowej.

Jako błąd medyczny lekarza stomatologa kwalifikuje się także:

 • brak prawidłowego przekazania informacji na temat usługi stomatologicznej,
 • brak wykonania badań poprzedzających wykonanie usługi stomatologicznej,
 • brak uzyskania świadomej zgody na wykonanie usługi. 

Jakie skutki ma błąd lekarza stomatologa?

Skutki błędu lekarza stomatologa mogą być poważne i wymagać długotrwałego leczenia. Pacjent, który doznał takich konsekwencji, może starać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny

W języku prawnym oba te pojęcia mają różne znaczenia. Odszkodowanie służy naprawieniu szkody majątkowej. O zadośćuczynienie od stomatologa można ubiegać się w celu zrekompensowania krzywdy niemajątkowej, w tym cierpienia psychicznego i fizycznego.

Zwykle w przypadku błędu medycznego stomatologa istnieje możliwość uzyskania obu tych form rekompensaty.

Odszkodowanie za błąd dentysty

Jeżeli błąd medyczny powoduje konsekwencje majątkowe, przysługuje odszkodowanie od dentysty.Może wyrównywać koszty przeprowadzonego zabiegu, przyszłe wydatki na leczenie lub utratę wynagrodzenia w związku z brakiem możliwości wykonywania pracy.

Pacjent powinien udokumentować wszystkie koszty będące skutkiem poniesionej szkody, w tym wydatki związane z dojazdami do miejsca leczenia.

Odpowiedzialność za błędne wykonanie usługi stomatologicznej wynika z art. 471 Kodeksu cywilnego. Mówi on o nieprawidłowym wykonaniu umowy. 

Za skutki błędu związane z dalszym leczeniem podmiot leczniczy odpowiada na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego. Nakazuje on naprawienie szkody wynikłej z uszkodzenia ciała

Jeśli błąd ma długoterminowe konsekwencje, można także wnosić o przyznanie renty. Przysługuje ona, jeżeli poszkodowany:

 • utracił zdolność wykonywania pracy;
 • zwiększyły się jego potrzeby; 
 • zmniejszyły się jego widoki powodzenia na przyszłość.

Zadośćuczynienie za błąd stomatologa 

Niezależnie od odszkodowania za błąd stomatologa, pacjentowi przysługuje zadośćuczynienie. Stanowi ono rekompensatę niematerialnej krzywdy, którą poniósł.

Zadośćuczynienia za błąd stomatologa można dochodzić w oparciu o dwie podstawy prawne: 

 1. Ze względu na doświadczone cierpienie fizyczne i psychiczne (art. 445 Kodeksu cywilnego). 
 2. W związku z zawinionym naruszenie praw pacjenta (art. 4 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta).

Zwykle pacjent może dochodzić zadośćuczynienia za błąd medyczny na obu tych podstawach.

Odpowiedzialność karna lekarza dentysty 

W niektórych przypadkach błąd medyczny może powodować odpowiedzialność karną lekarza dentysty. Warunkiem jest to, że wypełnia on znamiona przestępstwa. 

Poważne błędy medyczne mogą stanowić spowodowanie uszczerbku na zdrowiu (art. 156 Kodeksu karnego) naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia (art. 157 K.k.), rozstrój zdrowia skutkujący śmiercią (art. 157a Kodeksu karnego) lub spowodowanie śmierci (art. 155 K.k.). Odpowiedzialność karna lekarza dentysty wystąpi także, gdy działa on nieumyślnie i dokonuje zaniedbania. 

Trzeba pamiętać, że przesłanki odpowiedzialności karnej zawsze są interpretowane w sposób bardzo wąski. Dlatego prokuratura formułuje akt oskarżenia jedynie w 7% zgłoszonych spraw błędów medycznych.

Główną funkcją postępowania karnego jest stwierdzenie winy i wymierzenie kary. Sąd może jednak przyznać pokrzywdzonemu nawiązkę finansową (art. 39 K.k.). Z reguły jej wysokość jest dużo niższa niż kwota odszkodowania i zadośćuczynienia w postępowaniu cywilnym. 

Jakie kroki trzeba podjąć, aby uzyskać odszkodowanie za błąd stomatologa? 

Poszkodowany może zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeń, w którym stomatolog posiada polisę OC. W praktyce bardzo rzadko przynosi to jednak wymierne korzyści.

Zarówno ubezpieczyciel, jak i lekarz, nie uznają zwykle zasadności roszczenia, a poszkodowany musi skierować sprawę na drogę sądową. Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych pomaga w ocenie szans takiego postępowania i ustaleniu jego strategii. 

Postępowanie cywilne 

Aby uzyskać zadośćuczynienie lub odszkodowanie od dentysty, odpowiednią drogą jest postępowanie cywilne. Powinno je rozpocząć wezwanie przedprocesowe, a jeśli strony nie dojdą do porozumienia – należy skierować pozew do właściwego sądu. 

W toku postępowania kluczowe znaczenie mają opinie biegłych. Ważne jest wsparcie doświadczonego prawnika, który zgłosi do nich pytania i uwagi.

Rozpoczęcie postępowania sądowego wymaga wniesienia opłaty na poziomie 5% wartości przedmiotu sporu. Zwykle proces w obu instancjach trwa od dwóch do trzech lat. Dlatego w wielu sprawach pacjenci najpierw decydują się na postępowania przed organami wyspecjalizowanymi. 

Postępowanie przed organami wyspecjalizowanymi 

Tylko w części przypadków błędów dentystycznych możliwe będzie postępowanie Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Wchodzi ono w grę wówczas, gdy usługa medyczna była realizowana w szpitalu. Dotyczy to np. zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej. 

Postępowanie przed komisją zgodnie z ustawą o prawach pacjenta powinno trwać nie więcej niż 4 miesiące i zwykle kończy się w takim terminie. Jej skład orzeka o tym, czy zdarzenie medyczne miało miejsce. Jeżeli organ potwierdzi, że doszło do błędu, ubezpieczyciel ma obowiązek przedstawić propozycję rekompensaty. 

W czasopismach prawniczych wskazuje się, że propozycja ubezpieczyciela często nie jest dla pacjenta zadowalająca. Orzecznie komisji może jednak stanowić ważny punkt odniesienia dla późniejszej sprawy sądowej. 

Możliwe jest też wszczęcie postępowania wyjaśniającego przed Rzecznikiem Praw Pacjenta. Zwykle trwa ono kilka miesięcy i może się skończyć stwierdzeniem naruszenia praw pacjenta.

Zespół Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych ma duże doświadczenie w takich postępowaniach. Chętnie pomoże przeanalizować Państwa sprawę i ocenić szanse jej powodzenia.

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia