Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zawodach medycznych

Przemysław Pietrzak
19 grudnia 2023
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zawodach medycznych

Grafika: Freepik.com

Znaczenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w działalności medycznej

Współczesny świat medycyny, choć dynamicznie się rozwija, niesie ze sobą również ryzyko błędów i niepowodzeń, które mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i życia pacjentów. W odpowiedzi na te wyzwania istotnym aspektem zawodowego funkcjonowania pracowników służby zdrowia stało się ubezpieczenie OC. W Polsce obowiązek posiadania tego typu ubezpieczenia przez lekarzy i inne zawody medyczne jest ściśle regulowany prawnie.

Obowiązkowe ubezpieczenia OC

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.), podmioty wykonujące działalność leczniczą są obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to obejmuje zarówno szkody wynikłe z niewłaściwego wykonania zawodu, jak i te, które powstały w wyniku zaniechania wymaganych działań.

Istotnym elementem ubezpieczeń OC w zawodach medycznych jest zakres ich pokrycia. W świetle art. 30 wymienionej ustawy minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia dla lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz innych zawodów medycznych jest corocznie ustalana przez Ministra Zdrowia. Oznacza to, że kwota, do której ubezpieczyciel pokrywa szkody, jest z góry określona i podlega regularnym aktualizacjom, co ma na celu dostosowanie jej do zmieniających się realiów rynkowych i medycznych.

Funkcja ochronna obowiązkowego ubezpieczenia OC w przypadku należnego odszkodowania za szkody zdrowotne

Ubezpieczenie OC ma na celu nie tylko ochronę majątkową pracowników medycznych przed konsekwencjami finansowymi ewentualnych roszczeń, ale również zapewnia wsparcie prawne w przypadku postępowania sądowego. Jest to szczególnie istotne w kontekście rosnącej liczby spraw sądowych dotyczących błędów w sztuce medycznej. W ramach ubezpieczenia, lekarze i inni pracownicy medyczni mogą liczyć na pomoc prawną, co jest nieocenione w sytuacjach, gdy muszą stawić czoła zarówno aspektom prawnym, jak i emocjonalnym związanym z postępowaniami sądowymi.

Kolejnym istotnym aspektem ubezpieczenia OC jest fakt, iż obejmuje ono nie tylko samego ubezpieczonego, ale również szkody wyrządzone przez osoby, za które odpowiada zawodowo, np. podczas wykonywania procedur medycznych przez studentów medycyny pod nadzorem lekarza. Jest to ważne ze względu na charakter pracy w sektorze zdrowia, gdzie często dochodzi do współpracy między różnymi specjalistami i asystentami.

Dodatkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC

Warto również wspomnieć, że oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC pracownicy medyczni mogą decydować się na dodatkowe ubezpieczenia. Należą do nich ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Takie ubezpieczenia często oferują szerszy zakres ochrony i wyższe sumy gwarancyjne. Może to być istotne w przypadku specjalistów wykonujących bardziej ryzykowne procedury medyczne.

Podsumowując, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zawodach medycznych stanowi kluczowy element systemu ochrony zdrowia. Chroni ono pracowników medycznych przed finansowymi konsekwencjami ewentualnych błędów zawodowych. Zapewnia również bezpieczeństwo pacjentów, którzy w przypadku szkody mogą liczyć na adekwatne odszkodowanie. Jest to zatem element budujący zaufanie społeczne do sektora medycznego, jednocześnie podnoszący standardy wykonywanych usług zdrowotnych.

Nieproporcjonalność proponowanego pacjentowi odszkodowania i zadośćuczynienia w ramach ubezpieczenia OC

Sprawa przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach dotyczyła roszczenia o odszkodowanie za zawinione naruszenie praw pacjenta1. Powód J. S. domagał się zadośćuczynienia za błędnie wykonany zabieg stomatologiczny, co spowodowało uszczerbek na jego zdrowiu. Ubezpieczyciel początkowo zaproponował powodowi J. S. kwotę 5 000 złotych jako odszkodowanie za błędnie wykonany zabieg stomatologiczny. Ta propozycja została uznana przez powoda za niewystarczającą, co doprowadziło do dalszego postępowania sądowego. Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powoda odszkodowanie, lecz wyrok został zaskarżony przez pozwanego ubezpieczyciela. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego, w tym zasądzenie zadośćuczynienia w wysokości 15 000 złotych, uznając roszczenie powoda za zasadne.


Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia