Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Błąd lekarski – gdzie zgłosić

Tymoteusz Zych
10 grudnia 2021
Błąd lekarski – gdzie zgłosić

Z roku na rok przybywa procesów o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez lekarzy. Dotyczy to tak samo pozwów cywilnych, jak karnych. Wzrost można odnotować również w ilość spraw przed sądami dyscyplinarnymi. Statystyki wskazują, że w 2020 roku liczba spraw o błędy w sztuce lekarskiej była o 1/3 wyższa niż w 2015 roku. Jedną z przyczyn jest coraz większy dostęp poszkodowanych do profesjonalnych podmiotów świadczących w tym zakresie pomoc. Ich pomoc jest nieoceniona, zwłaszcza w chwili, w której dowiadujemy się o wyrządzonej nam szkodzie lub śmierci bliskiej osoby. Warto wiedzieć, gdzie zgłosić błąd lekarski, aby uzyskać najlepszą dla naszych okoliczności pomoc i jak oskarżyć lekarza o błąd.

Co to jest błąd lekarski?

Błąd w sztuce lekarskiej (Błąd lekarski) nie ma definicji ustawowej. Z orzecznictwa wiemy, że za jego popełnienie może odpowiadać tylko lekarz lub lekarz dentysta. Błąd lekarski to nieumyślne, niezgodne z aktualną wiedzą medyczną działanie lub zaniechanie lekarza. Sprawca błędu odpowiada za jego popełnienie w zakresie, w jakim mógł zapoznać się z aktualną wiedzą, tak aby popełnienia błędu uniknąć.
Błąd lekarski jest wynikiem niezachowania należytej staranności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

Postępowanie karne – jak zgłosić błąd lekarski

Postępowanie karne złożone jest z dwóch etapów:

  • postępowania przygotowawczego;
  • postępowania przed sądem.

Pierwsze ma postać śledztwa i jest prowadzone przez prokuratora. Natomiast drugie to dochodzenie i jest prowadzone przez policję.

Jak oskarżyć lekarza o błąd?

Jeżeli podejrzewamy, że padliśmy ofiarą błędu medycznego, to możemy zgłosić do zgodnej z miejscem zdarzenia prokuratury. Wniosek zawiadamiający o popełnieniu przestępstwa może być ustny lub pisemny. Poza godzinami pracy organu ścigania możemy udać się na policję i tam złożyć odpowiednie zawiadomienie. Policjant sporządzi protokół i zawiadomi Prokuratora Dyżurnego.

Postępowanie na etapie śledztwa jest niezmiernie ważne dla pomyślnego przebiegu procesu. Na tym etapie gromadzone są dowody, prowadzone są przesłuchania. Podczas procesu, sąd na podstawie zgromadzonych i dopuszczonych przez niego dowodów będzie badał np. czy istnieje związek przyczynowy między zachowaniem sprawcy a skutkiem. Warto przed złożeniem zawiadomienia skonsultować się z radcą prawnym lub adwokatem, który doradzi np. jak zgłosić błąd lekarski.

Postępowanie cywilne – błąd lekarski jak udowodnić

Pokrzywdzony może dochodzić swoich praw przed sądem cywilnym, ubiegając się o: odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

Odszkodowanie jest przyznaną kwotą pieniężną, która ma pokryć wyrządzoną szkodę. Zadośćuczynienie jest ekwiwalentem pieniężnym za doznaną krzywdę (szkoda na osobie). Renta przyznawana jest, jeżeli sytuacja poszkodowanego wskutek szkody pogorszyła się, lub zwiększyły się jego potrzeby.

Błąd lekarski jak udowodnić?

Powstanie odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego, jest uwarunkowane spełnieniem przesłanek:

  • zdarzenie wyrządzające szkodę;
  • szkoda na osobie lub mieniu tj. o charakterze niemajątkowym, lub majątkowym’
  • związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem a szkodą.

Przy czym, sprawca ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania. Związek przyczynowy wymaga jedynie uprawdopodobnienia, czyli wskazania o wysokim prawdopodobieństwie następstw działania lub zaniechania.

Aby wszcząć postępowanie cywilne, należy złożyć pozew we właściwym sądzie cywilnym, rejonowym lub okręgowym. Pozew powinien być opłacony i zawierać wnioski dowodowe. Alternatywą jest, złożenie wniosku do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Zadaniem komisji jest rozpatrywanie wniosków o odszkodowania za błędy popełnione w szpitalu. Jest to dla pacjenta rozwiązanie  tańsze i szybsze niż postępowanie przed sądami powszechnymi.  Najlepszym rozwiązaniem jest  konsultacja z profesjonalnymi prawnikami, którzy pomogą przejść przez proces i wybrać właściwe środki.

Profesjonalne kancelarie prawne

Istnieje wiele podmiotów świadczących usługi prawnicze. Część z nich  specjalizuje się w prawie medycznym i odszkodowaniach. W profesjonalnych kancelariach prawnych usługi świadczą adwokaci lub radcowie prawni, a także odpowiednio aplikanci adwokaccy i radcowscy. Zarówno adwokaci, jak i radcowie mogą reprezentować powoda w sprawach karnych i cywilnych. Pomogą też przeprowadzić poszkodowanego przez każdy etap postępowania, od gromadzenia dowodów po wykonanie wyroku tj. np. zapłatę odszkodowania. 

Bezpłatna pomoc prawna dla ofiar błędów medycznych

Wsparcie psychiczne, jak i bezpłatną pomoc prawną można otrzymać od organizacji pozarządowych, które zajmują się sprawami błędów medycznych. Jedną z takich fundacji jest Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych. W Fundacji nieodpłatnie możemy skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika, który doradzi nam między innymi, jak i gdzie zgłosić błąd lekarski oraz jakie dokumenty należy przygotować.

Błąd lekarski gdzie zgłosić – Podsumowanie

Warto walczyć o swoje prawa i dochodzić sprawiedliwości, zwłaszcza jeżeli chodzi o nasze zdrowie i życie. W zależności od przyjętej przez nas strategii błąd lekarski możemy zgłosić od prokuratury, sądu, wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach.  Aby otrzymać należne nam odszkodowanie, musimy wiedzieć jak błąd lekarski udowodnić oraz jak oskarżyć lekarza o ten błąd. Jeżeli sprawa dotyczy nas samych, to działając w emocjach, możemy poczuć się zagubieni wśród procedur związanych z procesem. Skorzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika jest rozsądnym rozwiązaniem, zwłaszcza jeżeli walczymy o wysokość dożywotniej renty, czy zadośćuczynienia. Należy pamiętać, że taką pomoc możemy otrzymać bezpłatnie np. zgłaszając się Fundacji.

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia